بسيج ملي تغذيه سالم  15 دي ماه تا 30 دي ماه  

برگزاری بسيج ملي تغذيه با هدف فرهنگسازي و اصلاح الگوي تغذيه جامعه و كاهش شيوع عوامل خطر تغذيه اي بيماري هاي غير واگير از جمله كاهش مصرف قند، نمك و چربي، افزايش مصرف ميوه، سبزي و حبوبات و پيشگيري از كنترل وزن و چاقي در سطح كشور

بسیج ملی تغذیه

توصیه های تغذیه ای در پیشگیری از بیماری کرونا