طبقه همكف:

دفتر مديريت – دفتر مسئول فني – دبيرخانه – كارگزيني – دفتر مترون بيمارستان – دفتر بهبود كيفيت – دفتر ارتقاء سلامت – دفتر پرستاري – مدارك پزشكي – اتاق سلامت مادران باردار؟ - بخش  IVF – پذيرش بيماران بستري – پذيرش بيماران بين الملل (IPD) – واحد صدور گواهي ولادت - ترخيص – كلينيك قلب و ريه – بوفه – اورژانس – داروخانه – بانك

ضلع غربي بيمارستان:

طبقه منفي يك: تصويربرداري – برونكوسكوپي – مخابرات – IT – كلينيك جنرال – آندوسكوپي – فيزيوتراپي – دياليز – پزشكي هسته اي

طبقه اول: بخش زنان – بخش كودكان

طبقه دوم: بلوك زايمان – NICU – CCU1 – Post CCU1

طبقه سوم:Post ICU OH – ICU OH – CCU2 - Post CCU2 (جراحي B)

طبقه چهارم:  بخش VIP (جراحي C)

ضلع شرقي بيمارستان:

طبقه منفي دو: تأسيسات – لاندري - دفتر خدمات – دفتر بهداشت – دفتر تداركات – دفتر تغذيه – آشپزخانه – رستوان – واحد كنترل عفونت - دفتر ناظر دارويي – حسابداري – امور بيمه و قراردادها – انبار مركزي – انبار تجهيزات – خياط خانه

طبقه منفي يك: دياليز – پزشكي هسته اي – آزمايشگاه – كلينيك زنان – شنوايي سنجي – دندانپزشكي

طبقه اول: بخش داخلي – بخش جراحي A

طبقه دوم:  اتاق عمل جنرال – ICU  جنرال

طبقه سوم:  اتاق عمل قلب – بخش آنژيو گرافي

طبقه چهارم:  سالن كنفرانس كوچك – سالن كنفرانس بزرگ – رستوران پزشكان