مسئول بخش: سركار خانم ابردر

اين بخش در امتداده بخش ccu1 بوده و در ساختمان جدید می باشد.

تلفن تماس بخش:  82499941