مسئول بخش: سرکار خانم مژگان عسگری

این بخش در امتداده بخش ccu2 بوده و در ساختمانه جدید می باشد.

تلفن تماس بخش:  82499951