مسئول بخش: سركار خانم تینا عسگری

این بخش در امتداد بخش داخلی بوده و در ساختمان جدید می باشد.

تلفن تماس بخش:  82499930