جشن روز ماما با حضور پزشكان متخصص و همكاران ماما با اجراي موسيقي زنده در محل بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

در اين مراسم از ماماي نمونه خانم مهرانگيز علي اميري  و سرپرستاران اتاق هاي عمل، بلوك زايمان، بخش زنان و بخش NICU تقدير به عمل آمد.

كل علم ليس في قرطاس ضاع

هر علمي كه روي كاغذ نوشته نشود ضايع مي گردد ( حضرت علي (ع)

مدارك پزشكي به عنوان ميزان با ارزشي از فعاليت هاي گروه بهداشتي و پزشكي و شاخص فعاليت هاي كادر بيمارستاني، والاترين و با ارزش ترين اهرم برنامه ريزي و تصميم گيري هاي مديريتي در رده هاي اقتصادي، بهداشتي، آموزشي و پژوهشي مي باشد.

اعتباربخشی بيمارستان بهمن در سه روز كاري و با بررسي كليه محورها و سنجه هاي اعتبار بخشي توسط ارزيابان خبره با آشنايي كامل با مباحث مربوطه انجام پذيرفت. 

حضور ارزشمند جناب آقاي مهندس عسگري در آخرين روز اعتباربخشي و جمع بندي و ارائه گزارش از ويژگي هاي خاص بيمارستان بهمن، نقاط قابل ارتقاء در اين بيمارستان و راهكارهاي رسيدن به بيمارستان درجه يك عالي پس از جمع بندي زحمات انجام شده توسط ارزيابان محترم، از مهم ترين دستاوردهاي اعتباربخشي براي اين بيمارستان بوده است.

 

بخش پزشكي هسته اي بيمارستان بهمن، افتخار دارد به مناسبت فرا رسيدن هفته سلامت از شنبه مورخ 02/02/96 به مدت يك هفته سنجش تراكم استخوان را به ميزان 50% تخفيف ارائه مي دهد، قابل ذكر است كه اين بخش با بيمه تأمين اجتماعي نيز در صورت درخواست پزشك معالج قرارداد دارد.

مانور عملیاتی آتش نشانی و تخلیه اضطراری مصدوم  روز جمعه مورخ 96/2/1 راس ساعت 10 صبح با همکاری کارشناسان ایستگاه آتش نشانی 25، جانشن شهردار ستاد بحران منطقه 2 و  معاون ایشان و همچنين  با حضور فعال اعضاء چارت بحران بیمارستان بهمن برگزار گرديد.

 این مانور مطابق سناریوی فرضی از پیش تعیین شده توسط کارشناسان آتش نشانی انجام گرديد كه شامل عملیات اطفاء حریق، تخلیه مصدوم از طریق پشت بام و عملیات راپل بود.

ارتقاء آگاهی کارکنان حین مقابله با بحران از اهداف اين مانورمی باشد كه به طور ساليانه در بیمارستان بهمن برگزار می گردد.