كنفرانس علمي با موضوع " احياء نوزاد " در روز پنجشنبه مورخ 30  آذر ماه سال 96 با سخنراني اساتيد ارجمند فوق تخصص نوزادان با حداكثر 5/3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 50 نفر شركت كننده، درسالن همايش بيمارستان برگزار گرديد.