جلسه توموربورد با "موضوع  چالشهاي اخير در تشخيص سرطان تخمدان" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 31 خرداد ماه سال 97 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني جناب آقاي دکتر ماتیاس،متخصص پاتولوژي، استاد تمام دانشگاه Lleida در بارسلون اسپانیا و ديگر اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با 5 امتياز بازآموزي و حضور حدود 83 نفر شركت كننده برگزار گرديد. مباحث مطرح شده:

  •  تقسیم بندی جدید WHO در زمینه تومورهای تخمدان
  • تومور
  • مارکرهای جدید و مسیرهای مولکولی در تومورهای تخمدان 
  • مسیرهای ژنتیک در تومورهای تخمدان 
  • نقش ایمونوهیستوشیمی در تشخیص تومورهای تخمدان 
  • نقش پاتولوژیست در تیم Multidiciplinary برای درمان تومورهای تخمدان