كنفرانس علمي  با موضوع "تازه هاي مطرح شده در كنگره Post ESHRE 2018" در روز پنجشنبه مورخ 11  بهمن ماه سال 97 درسالن همايش بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند سركار خانم دكتر اشرف آل ياسين، سركار خانم دكتر اشرف معيني، سركار خانم دكتر سهيلا عارفي، جناب آقاي دكتر محمدرضا صادقي و جناب آقاي دكتر محمدحسين نصر اصفهاني  با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 80 نفر شركت كننده در بيمارستان بهمن برگزار گرديد.