كارگاه  يك روزه باز آموزي غربالگري نوزادان توسط مسئولين معاونت بهداشت در بهمن ماه براي  گروهي از مسئولين غربالگري نوزادان بيمارستانها و مراكز بهداشتي  تحت پوشش دانشگاه ايران در سالن كنفراس بيمارستان بهمن برگزار گرديد .كه در اين كارگاه خانم دكتر سروش  (كارشناس مسئول محترم واحد بيماري هاي غير واگير ) و خانم دكتر طيبه نجفي (متخصص بيماري هاي داخلي – رييس گروه پيشگيري و مبارزه با بيماري هاي غير واگير معاونت بهداشتي )و سركار خانم ستوده (كارشناس برنامه غربالگري نوزادان معاونت بهداشتي ) و سركار خانم اسدي (كارشناس مسئول محترم آزمايشگاه رفرانس ) و سركار خانم كريمي (كارشناس برنامه غربالگري نوزادان شمال غرب تهران ) سخنراني نموده اند .