سمينار Disaster medicine مورخ ۹۸/۰۴/۰۳ با سخنراني  جناب آقاي دكتر كوروش خاتمي متخصص Disaster medicine (طب بحران) و مدير  Disasterاز دانشگاه جانز هاپكينز از ساعت ۱۰ لغايت ۱۲در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.