كلاس آموزشي با موضوع "آشنايي با بيماري مالاريا و نحوه استفاده و تفسير كيت هاي تشخيصي مالاريا "روز سه شنبه مورخ ۹۸/۰۴/۰۴ با گروه هدف پزشكان اورژانس ،پرستاران ،سوپروايزران باليني و پرسنل آزمايشگاه با سخنراني جناب آقاي دكتر اخوان زنجاني متخصص بيماريهاي عفوني و سركار خانم حيدرلوكارشناس ميكروب شناسي از ساعت ۱۰ لغايت ۱۲در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.در اين كلاس آموزشي بر اهميت تشخيص سريع و شروع درمان به منظور كنترل و پيشگيري از مرگ و مير مالاريا تاكيد گرديد.