جلسه توموربورد با موضوع " چالش هاي حفظ باروري در بيماران مبتلا به سرطان هاي ژنيكولوژيك با معرفي بيمار" توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ  6  تير سال 98 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني  اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، پاتولوژي و راديولوژي با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 65 نفر شركت كننده برگزار گرديد.