با توجه  به ابلاغ نسل چهارم استانداردهاي  اعتبار بخشي،‌ كارگاه آموزش سنجه هاي بهداشت حرفه اي در تاريخ 98/05/13 از ساعت 8 الي 12 در سالن اجتماعات بيمارستان بهمن برگزار گرديد.

در ابتداي جلسه آقاي دکتر رزم آور رئيس كميته مديريت خطر حوادث و بلايا ،  ضمن عرض خير مقدم به مدعوين جلسه توضيحاتي در خصوص اهميت واحد بهداشت حرفه اي در بيمارستانها و همچنين عملكرد اين واحد ارائه نمودند.

در ادامه آقاي مهندس حريري مسئول سلامت محيط كار معاونت بهداشتي  دانشگاه شهيد بهشتي، خانم مهندس بختياري نماينده ستاد سلامت و محيط كار، آقاي مهندس مقيسه كارشناس بهداشت حرفه اي بيمارستان شهيد مدرس و خانم مهندس فرهمند كارشناس بهداشت حرفه اي بيمارستان بهمن توضيحات و تجربيات خود را در خصوص سنجه هاي ابلاغ شده و عملكرد واحد بهداشت حرفه اي ارائه نمودند.

درپايان جناب آقاي دكتر اكبري مشاور عالي محترم وزارت بهداشت، بعنوان مهمان افتخاري سخنان ارزنده خود را در خصوص اهميت عملكرد واحد بهداشت حرفه اي و مسائلي كه مي بايست اين گروه در برنامه كاري آتي خود مدنظر قرار دهند ارائه نمودند.