برگزاري مانور اطفا و نجات در بيمارستان بهمن در تاریخ 98/06/08

در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري مانورهاي آموزشي، به همت واحد بهداشت حرفه اي اين مركز با همكاري ستاد بحران منطقه ، ايستگاه آتش نشاني شماره 25 و ساير سازمانهاي امدادي، مانور ساليانه اطفا و نجات در اين مركز برگزار گرديد.

جهت ارتقا سطح برگزاري مانور ها و ارزيابي عملكرد نيروهاي امدادي و تيم بيمارستان، مانور به صورت ساعت صفر برگزار و در حين مانور علاوه بر اطفا حريق در محل وقوع حادثه ، عمليات تخليه اضطراري، ترياژ در بحران و بلايا و چادر زني توسط تيم بيمارستان بهمن در محل اسكان امن بيمارستان اجرا گرديد.  همچنين تيم نجات ايستگاه آتش نشاني شماره 25 علاوه بر اجراي عمليات جهت اطفا حريق ، اقدام به تخليه مصدوم با استفاده از نردبان از طبقات فوقاني بيمارستان نمودند.  

در انتها جلسه دور ميزي با حضور اعضا محترم چارت بحران بيمارستان و نمايندگان محترم سازمانهاي امدادي جهت ارزيابي و تجزيه و تحليل مانور در سالن اجتماعات بيمارستان برگزار گرديد.