بیمارستان بهمن به مناسبت روز جهاني تخم مرغ مورخ 17 مهرماه 98برنامه های ذیل را اجرایی نموده است :