كنفرانس آموزه هاي قانوني مرتبط با اورژانس و مستندسازي، با سخنراني سركار خانم دكتر بحريني متخصص زنان و كارشناس رسمي پزشكي قانوني ،  تاريخ 98/07/18 از ساعت 8 الي 9:30 براي گروه هدف پزشكان محترم اورژانس و سوپروايزران در سالن كنفرانس بيمارستان بهمن برگزار گرديد. در اين كنفراس مباحث اساسي معاینات اورژانس براي پزشكان ، قوانين مربوط به مشاوره ها ،ثبت صحيح مستندات و غيره مطرح گرديد.