بيمارستان بهمن در نظر دارد به مناسبت پویش ملی پیشگیری و تشخیص زود هنگام سرطان پستان برنامه‌هاي ذيل را اجرايي می نماید:

  •  ویزیت تخصصی رایگان توسط اساتید ارجمند جراح پستان جناب آقای دکتر عطری و جناب آقای دکتر موسی زاده در تاریخ 98/08/02
  •  برگزاری سمینار آموزش همگانی با موضوع پیشگیری از سرطان در تاریخ 98/08/09.