با حکم رئیس محترم هیئت مدیره ، جناب آقای دکتر غلامرضا پورمند به سمت مدیرعامل و ریاست بیمارستان فوق تخصصی بهمن منصوب شد.