پرستار : پرستار NICU و پرستار عادی با حداقل دو سال سابقه کاری مورد نیاز می باشد. 

جهت هماهنگی با شماره ۸۲۴۹۹۵۰۷ و ۸۲۴۹۹۵۳۹ تماس حاصل فرمایید.