• دكتر محسن محور

    

   دكتر محسن محور مديرعامل و رئيس بيمارستان

  •  

 

 • دكتر فرهاد مهدوي

   

  دكتر فرهاد مهدوي مدير داخلی

 •