• دكتر محسن محور

    دكتر محسن محور مديرعامل و رئيس بيمارستان
  • دكتر فرهاد مهدوي

    دكتر فرهاد مهدوي مدير داخلی
  • دكتر مهري حجت دوست

    دكتر مهری حجت دوست مدير آموزش