• دکتر سید فخرالدین نور محمدی مریدانی

   

  دکتر سید فخرالدین نور محمدی مریدانی مديرعامل و رئيس بيمارستان

 •  

 

 • دکتر مریم موحد اصل

   

  دکتر مریم موحد اصلمسئول فنی
 •  

 •