مسئول فني: دكتر رازقي

سوپروايزر: حسين فخاري

بخش دیالیز بيمارستان بهمن با داشتن تجهيزات لازم، به صورت سرپایی و بستری آماده فعاليت و ارائه خدمت به بيماراني كه نیاز به همودیالیز دارند مي باشد.
اين بخش در طبقه منفي يك و روبروي بخش پزشكي هسته اي واقع شده است.
شماره تماس:  82499867