مدير پرستاري
منیژه مولایی

 

سوپروايزرها
ایوان پور - بیتا فلاحی - محبوبه بالی - کشور خوشبین- شفیقه نقیبی -الهام سوری- فرشته اسدی-پروانه محقق پور - علی  ندافی- رحیمه

 

سرپرستار  بخش
ابراهیمی - سحر کلینیک
فرهی -سیده زهرا اورژانس
امراللهی - فاطمه IVF
ایوبی- نوشین اسکوپی
پورموسی -زهرا برونکوسکوپی
سرآبادانی تفرشی- نرجس POSTCAT
سهرابی - فائقه ICU-G
خسروی نژاد- فاطمه جراحی A
علی پور- فریبا اتاق عمل قلب و جنرال
علی پور - فریبا CSSD
راسخ- سمیه POST ICU-OH 
رحیمی - بهادر آنژیوگرافی
زنجانی - عاطفه کودکان
ژرفی - الناز مجموعه CCU2
رحیمی- مینا IPD
آدلی خان - آذر  داخلی
علوی راد -کتایون داخلی A
عسگری- مژگان مجموعه CCU1
فخاری-حسین دیالیز
کریمی - محمدحسین ICU-OH
گل محمدی - نگار NICU
مرادی سنجانی- معصومه زنان
داودآبادی - سیما بلوک زایمان