هزينه مربوط به  خدمات انجام شده در كليه بخش هاي بيمارستان طبق كتاب ارزش هاي نسبي محاسبه و در صورتحساب بيماران قيد مي گردد.