سرپرستار بخش جراحي A: سركار خانم محمدي

سرپرستار بخش جراحي B: سر کار خانم حصاری

بخش جراحی A وافع در طبقه اول ضلع شرقي با 24 تخت فعال مهياي پذيرش بيماران قبل و بعد از اعمال جراحي مي

باشد. بخش جراحي B  نيز واقع در طبقه سوم ضلع غربي با 16 تخت فعال امكان مشابهي را در ضلغ ديگر ساختمان فراهم نموده است.

در بخش هاي جراحي بيمارستان بهمن بیمارانی که تحت اعمال جراحی اورولوژی شامل جراحی TURP، TULP، TURBT، واریكوسل، انواع هرنی و یا سایر اعمال پیچیده تر جراحی نظیر نفركتومی، اعمال جراحی ارتوپدی، جراحی عروق، جراحی های کولورکتال، جراحی های زیبایی، جراحی توراکس و سایر جراحی های عمومی شامل آپاندکتومی و کله سیستکتومی قرار می گیرند، بستری و تحت درمان قرار مي گيرند.

تلفن تماس بخش جراحي A:  82499891

تلفن تماس بخش جراحي B:  83499369