• دكتر فريدون نوحي بزنجاني عضو هيئت مديره
  • دكتر اشرف آل ياسين عضو هيئت مديره
  • دكتر محمد پژوهي عضو هيئت مديره
  • دكتر عوض حيدرپور شهرضايي عضو هيئت مديره
  • دكتر شاهرخ مرادي عضو هيئت مديره