تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدکتر دریاباریشنبه(8:30-12 )(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریابارییکشنبه(8:30-12 )(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریدوشنبه(8:30-11 )(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریسه شنبه(8:30-11 )(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباریچهارشنبه(8:30-11 )(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر جزایریشنبه(15-19:30 )---
ارتوپدیدکتر جزایریدوشنبه(15-19:30 )---
ارتوپدیدکتر جزایریچهارشنبه(15-19:30 )---
ارتوپدیدکتر مرادییکشنبه(14-16)---
ارتوپدیدکتر مرادیسه شنبه(14-16)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پوریکشنبه(17-19:30)---
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه(16:30-18 )---
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلدوشنبه(11-13)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلسه شنبه(11-13)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر عمار سعیدیپنج شنبه(9-12 )
ارتوپدیدکتر زهتابیکشنبه(14-15)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فکورپنج شنبه(14-16)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(11:30-14)---
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه(12-14)---
ارتوپدیدکتر عنایت الهی*یکشنبه(17-19)
ارتوپدیدکتر محمودیپنج شنبه(15-17)(فوق تخصص تعویض مفاصل لگن و )
ارتوپدی*دکترشرافت وزیریپنج شنبه(16-17:30)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتراصلانیشنبه(12:30-14)(فوق تخصص شانه)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه(14-16)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه(11-13)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(11-13)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوریکشنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(12-14)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر زریسفیشنبه(10-12)---
جراحی عمومیدکتر ناریشنبه(15-16:30)---
جراحی عمومیدکتر ناریپنج شنبه(14-16)---
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(17-19)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایششنبه(18-19)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر کدخدایییکشنبه(12-14)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر کدخداییسه شنبه(12-14)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکترکدخداییپنج شنبه(10:30-12)(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر عطریسه شنبه(14-16)---
جراحی عمومیدکتر تاج الدینیکشنبه(17-19)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه(17-19)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه(17-19)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهارشنبه(17-19)(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیکشنبه(7:45-8:30)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه(7:45-8:30)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنج شنبه(7:45-8:30)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانیکشنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر کریمیانپنج شنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر کورکیدوشنبه(9-12)---
جراحی عمومیدکتر کورکیچهارشنبه(12-13)
جراحی عمومی*دکتر کورکیپنج شنبه(8-10)---
جراحی عمومیدکتر معینیدوشنبه(8-9)فلوشیپ پستان
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر شوشيیکشنبه(14:30-18)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقیشنبه(10-12)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباریدوشنبه(17 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیکشنبه(10-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنج شنبه(10-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانچهارشنبه( 9-13)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر شریفیانپنج شنبه(9-14)(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه(10-13)(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیدوشنبه(17-19)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقیچهارشنبه(15-19)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه(16-19:30)---
گوش،حلق و بینیدكتر مادرشاهيپنج شنبه(15-19)---
کودکاندکتر عرب حسینیشنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینییکشنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیدوشنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیسه شنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیچهارشنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیپنج شنبه(9-12)(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر ممیشی*چهارشنبه(13-15)(فوق تخصص عفونی)
کودکاندکتر یاریگرروششنبه(9:30-12)---
کودکاندکتر یاریگرروشدوشنبه(9:30-12)---
کودکاندکتر عزیزآهاریشنبه(14:30-19:30)---
کودکاندکتر عزیزآهارییکشنبه(14:30-19:30)---
کودکاندکتر عزیزآهاریسه شنبه(8:30-12:30)---
کودکاندکتر عزیزآهاریچهارشنبه(14:30-19:30)---
کودکاندکتر عزیزآهاریپنج شنبه(8:30-12:30)---
کودکاندکتر یاریگرروشچهارشنبه(9:30-12)---
کودکاندکتر رادفردوشنبه(15-17)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدکتر رضایی پورشنبه(12:30-15)---
روماتولوژیدکتر رضایی پوردوشنبه(10-12)---
روماتولوژیدکتر سروش (محسن)یکشنبه( 13-14:30)---
روماتولوژیدکترغرویسه شنبه(13:30-15)---
زناندکتر لبافشنبه(10-12)---
زناندکتر پورزمانیشنبه(13-17)---
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه(13-17)---
زناندکتر قضاتییکشنبه(12-9:30)---
زناندکتر قضاتیچهارشنبه(16-19)---
زناندکتر محمد نجاریکشنبه(17-14:30)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(17-14:30)---
زناندکتر غفارنژادیکشنبه(19:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(19:30-17 )(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(12-9:30)---
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه(13-18)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنج شنبه(12-8)(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر عابدی اصلچهارشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه(12-8)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر محمدمیرزاییسه شنبه(17-13)---
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه(12-10)---
زناندکتر کاتبدوشنبه(19:30-15)---
زناندکتر کاظمیانچهارشنبه(12:30-9)---
زناندکتر ذنوبییکشنبه(17-13:30)---
زناندکتر ذنوبیپنج شنبه(12-8)---
زناندکتر بحرینیدوشنبه(14-17)---
زناندکتر بحرینیپنج شنبه(14:-17)
زناندكتر شيرازيچهارشنبه(13-16:30)(پريناتالوژيست)
زناندکتر پردل شهریسه شنبه(12-10)---
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه(19:30-17)---
زناندکتر فروتنیکشنبه(12-9:30)(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری کهنپنج شنبه( 17-14)(فلوشیپ نازایی)
روانپزشکیدکتر ناصحیدوشنبه(19-16:30)---
روانپزشکیدکتر نوربالاچهارشنبه(18-14)---
فوق تخصص روانپزشکی کودکاندکتر عصارهیکشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیکشنبه(8-9)---
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییکشنبه(19:30-17:30)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادییکشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیدوشنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنج شنبههماهنگی با واحد وقت دهی---
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادیچهارشنبه(11:30-9)---
كلينيك هيپوفيزدكتر حاجي آباديیکشنبه(15-16:30)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنج شنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه(18:30-16:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیکشنبه(12-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه13:30-11:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسویدوشنبه(11-9)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسویچهارشنبه(11-9)
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییکشنبه(18-15)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)*دکتر زمانیشنبه(12-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)*دکتر زمانیدوشنبه(12-14)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(14-12)-(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یکشنبه(14-12)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(14-12)(18-19:30)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(14-12)-(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنج شنبه(12-9)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*یکشنبه(9-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*سه شنبه(9-17)---
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*پنج شنبه(10-17)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر نورمحمدیدوشنبه(12-14)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحدوشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحچهارشنبه(9-12)( 18:30-16)---
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه(16-14)---
داخلی قلبدکتر یوسفییکشنبه(12-9)
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه(16-14)---
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه(16-14)---
داخلی قلبدکتر آزادییکشنبه(14-18)---
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه(10-12)---
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر فاضلییکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر خرازی ( دكتر طباطبايي)شنبه(16:30-18:30)---
داخلی قلبدکتر خرازی ( دكتر طباطبايي)دوشنبه(16-18)---
داخلی قلبدکتر خرازی ( دكتر طباطبايي)چهارشنبه(8-9:30)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهشنبه(8-10)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهیکشنبه(18-15)---
داخلی قلب*دکتر علیزادهسه شنبه(19-16)---
داخلی قلبدکتر صفیشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیدوشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفیچهارشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)سه شنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولودیشنبه(9-11) (13-15:30)
داخلی قلبدکتر مولودییکشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر مولودیپنج شنبه(9-11)---
داخلی قلبدکتر سروریاندوشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر سروریانسه شنبه(13:30-15)
داخلی قلبدکتر قلیچیکشنبه(10-12) (14-16)
داخلی قلبدکتر قلیچسه شنبه(14-16)
داخلی قلبدکتر فاضلیکشنبه(10-12)
داخلی قلبدکتر فاضلچهارشنبه(14-16)
داخلی قلبدکتر هراتیشنبه(12-14)
داخلی قلبدکتر هراتیسه شنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر هراتییکشنبه(9-11)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زادهشنبه(10-9)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییکشنبه(10-12)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیکشنبه(14-18:30)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(14-18:30)(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه(10-12)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه(16-14 )---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه(17-15)---
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر اسديشنبه(16-14)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیچهارشنبه(12-13:30)فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(9-12)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنج شنبه(11:30-9)(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشرفته)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر پورمندپنج شنبه(12-10:30)
داخلیدکتر عرفانیشنبه(10-8)---
داخلیدکتر عرفانییکشنبه(15-13)---
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه(16-13)---
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه(8:30-9:30)---
داخلیدکتر همایونیشنبه(13-10)
داخلیدکتر همایونیدوشنبه(13-10)---
داخلیدکتر صفرنژادیکشنبه(11-13)
داخلیدکتر صفرنژادسه شنبه(11-13)---
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه(13-10)---
داخلیدکتر صفرنژادپنج شنبه(11-13)---
داخلیدكتر زينب پژوهيشنبه(13:30-15)
داخلیدكتر زينب پژوهيسه شنبه(8:30-9:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانییکشنبه(18-16:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانیسه شنبه(18-16:30)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(12-10)---
جراحي قلبدكتر صادقپور
جراحی قلبدکتر صادقپوردوشنبه(19:30-18:30)
جراحی قلبدکتر صادقپورپنج شنبه(12-13)---
جراحی قلب*دکتر حسین ن‍‍‍ژادسه شنبه(18_16)---
جراحی قلبدکتر بقائیدوشنبه(12:30-13:30)---
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)سه شنبه(16-18)
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(14-16)---
جراحی قلبدکتر مرتاضیانسه شنبه(14-15)
جراحی قلبدکتر علیزاده قویدلشنبه(14-16)
جراحی قلبدکتر خاموشيسه شنبه(10-11)
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه(19-18)---
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه(19-18)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داورییکشنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریدوشنبه(12-10)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریسه شنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریچهارشنبه(9-10)---
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیشنبه(10-12)
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیچهارشنبه(18-19:30)
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیشنبه(8:30-9:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیچهارشنبه(8:30-10)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر ملک زاده*شنبه(17-14)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر نیک پور شنبه(16-17:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه(15-13:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزییکشنبه(12:30-13:30)
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صالحیدوشنبه(8:00-9:30)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژادیکشنبه(19-16)---
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژاد*چهارشنبه(19-16)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیدوشنبه(16-14)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقیپنج شنبه(12-9)---
فوق تخصص ریهدکتر یحیی پورشنبه(16-18)
فوق تخصص ریهدکتر یحیی پورسه شنبه(14-16)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر محمدی *شنبه(12-13)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پناهییکشنبه(12-13)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر نقوییکشنبه(17-16)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پرکارسه شنبه(10:30-12)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیشنبه(16-17:30)
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیچهارشنبه(9-10)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدیپنج شنبه(13:30-12)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر برک پوردوشنبه(15-17)---
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر تاج پورسه شنبه(15:30-17:30)---
غدددکتر حیدریانشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانیکشنبه(19-16)---
غدددکتر حیدریانچهارشنبه(19-16)---
غدددکتر پژوهی (محمد)یکشنبه(10-8)---
غدددکتر پژوهی (محمد)دوشنبه(8-9:30)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه(18:30-16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه(15-17)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیچهارشنبه(18:30- 16:30)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر طبیبانیکشنبه(17-18)(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر پیراسته*چهارشنبه(11-10)(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیکدکتر تاییدیدوشنبه(10-12)---
جراح پلاستیکدکتر تاییدیچهارشنبه(9-11)---
جراح پلاستیکدکتر گهرشناسانسه شنبه(19-17)(فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر عاطفییکشنبه(18-17)---
پوستدکتر نبویسه شنبه(11-13)---
پوستدکتر منصوری*پنج شنبه(14-9)---
کلینیک درددکتر پیریاییسه شنبه(8-10)---
کلینیک درددکتر طاهریدوشنبه(16-14)---
خون و آنکولوژیدکتر ادیبسه شنبه(19-20:30)---
خون و آنکولوژیدکتر بهار*سه شنبه(8-10)---
خون و آنکولوژی*دکتر بهارپنج شنبه(13-11:30)
خون و آنکولوژیدکتر واعظیدوشنبه(14:30-16)
تغذيهدکتر توکلی (آزاده)سه شنبه(12-10:30)
تغذیهدكتر جزايريچهارشنبه(14:30-16:30)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروش*یکشنبه(14- 17)---
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروش*چهارشنبه(16- 18)---
روانشناسی و مشاورهدکتر سعدی پورپنج شنبه(15-17)دکترای روانشناسی
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهییکشنبه(17-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیچهارشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهیپنج شنبه(14-9)---
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه(16-14)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه(16-14)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس مامایییکشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییدوشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییسه شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییچهارشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییپنج شنبه(19-8)---
کلینیک سلامت جنسی*دکتر آقا محمدپورسه شنبه(19-20)---
پزشکی قانونیشنبه(16-18)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها