نام مسئول گروه
افشين حجتي امور حقوقي
محسن ندایی انتظامات
ملیحه رام بهبود كيفيت
شيوا شيردل بهداشت محيط
الهام کاوسی IT
رعنا اخوان پذيرش
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار
ساناز کریمی تغذيه
محسن بیاتی  حسابداري
خانم دکتر موحد بیمه و امور قراردادها
سميه شيباني دفتر رياست
عسل دولت شاهي شنوايي سنجي
محمد رضا خوش نیاز فنی / مهندسی و تاسیسات
مهناز جوادی نیا مدارك پزشكي
مجید کریمی مخابرات
مریم مسگری منابع انساني
فاطمه شریعت مهندسي پزشكي
شيوا شيردل لاندري