نام مسئول گروه
خانم دکتر موحد بیمه و امور قراردادها
محسن بیاتی  حسابداري
محمدرضا خوش نیاز فنی مهندسی و تاسیسات، خدمات پشتیبانی
احمد حقیقت طلب مهندسي پزشكي
افسانه رمضان زاده آموزش سلامت
الهام کاوسی IT
مریم تیموری بهبود كيفيت
رعنا اخوان پذيرش
زهرا مرزبان ترخیص
سیده فاطمه میرنیازی منابع انساني
مهناز جوادی نیا مدارك پزشكي
فرخنده فرهمند ایمنی، بهداشت حرفه ای و دبیر بحران و بلایا
ساناز کریمی تغذيه
سميه شيباني دفتر رياست
مجید کریمی مخابرات، امور عمومی 
مهدی رحمتی انتظامات
حرمت الله رزمجو تداركات و انبار