مسئول فني: آقاي دكتر فيروزآبادي

سوپروايز : خانم كردي

پزشكي هسته اي بيمارستان بهمن در طبقه منهاي يك و روبروي بخش دياليز واقع شده است.

خدمات قابل ارائه: 

تمامي اسكن هاي روتين در پزشكي هسته اي از جمله:

اسكن پرفيوژن قلب

اسكن استخوان تمامي بدن

اسكن هاي كليه ( DMSA و DTPA )

اسكن هاي پرفيوژن و ونتيلاسيون ريه

بررسي ايزوتوپيك برگشت ادرار (VCUG)

و ...

زمان پذيرش: 

همه روزه بجز جمعه ها و ايام تعطيل رسمي. ساعت پذيرش: از ساعت 7:30 صبح الي 17 عصر