دکتر مهرداد مرادی

دکتر مهرداد مرادی

جراحی مغز و اعصاب
mehrdad.moradi4@gmail.comبرنامه درمانگاه : يكشنبه، دوشنبه، سه شنبه و پنج شنبه
با هماهنگی قبلی با درمانگاه

بورد تخصصي جراحي مغز و اعصاب 8 سال هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي كردستان داراي گواهي آندوسكوپي مغز و اعصاب و ستون فقرات – جراحي قاعده جمجمه درمان RF و ليزر ديسك ستون فقرات