دكتر داوود كاظمي صالح

دكتر داوود كاظمي صالح

داخلي قلب
d.kazemisaleh@yahoo.comبرنامه درمانگاه : شنبه و چهارشنبه 15 الی 18
دوشنبه 10 الی 12 و 15 الی 18

رتبه ممتاز بورد تخصصي قلب و عروق فلوشيپ اينترونشنال كارديولوژي از اتريش عضو انجمن قلب آمريكا و انجمن اينترونشنيت هاي اروپا عضو هيات ممتحنه بورد تخصصي و فوق تخصصي قلب و عروق كشور رئيس مركز تحقيقات آترواسكلروزيس رئيس انجمن آندوواسكولار ايران استاد تمام دانشگاه