دکتر ام البنین پاکنژاد

دکتر ام البنین پاکنژاد

فوق تخصص ريه
o.paknejad@gmail.comبرنامه درمانگاه : یکشنبه و چهارشنبه 16 الی 18

هيئت علمي دانشگاه علوم پزشكي تهران رتبه علمي دانشيار

متخصص داخلی و فلوشیپ فوق تخصصی ریه