دکتر حمید رضا کدخدائی

دکتر حمید رضا کدخدائی

جراحي عمومي

سوابق تحصیلی
اخذ دکترای پزشکی عمومی، اخذ درجه تخصصی جراحي توراكس
سوابق علمی – آموزشی
عضو هیئت علمی و استادیار دانشگاه