به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن روز یکشنبه مورخ 19/06/1402سمینار علمی یک روزه نحوه صحیح گزارش نویسی با گروه هدف پرستاری و مامایی در سالن همایش این مرکز با امتیاز بازآموزی از سامانه آموزش مداوم برگزار گردید.

گزارش پرستاری ارتباطی نوشتاری و دائمی است که اطلاعاتی را در رابطه با وضعیت مراقبت و سلامتی بیمار به شکل مستند به ما منتقل می کند و هدف نحوه نوشتن پرونده که انعکاس دهنده مراقبت های ارائه شده به بیمار و نشان دهنده نتایج مراقبت و درمان ، تسهیل کننده برنامه ریزی مداوم و مراقبت بیمار، کمک به تبادل اطلاعات در مورد وضعیت بیمار ، درمان ها، مراقبت در بین اعضای تیم بهداشتی و درمانی است.

در این سمینار مدرس دوره فوق سرکار خانم خان بابایی (کارشناس ارشد آموزش داخلی جراحی) اشاره کردند : گزارش در حکم یک سند قانونی و ثبت مراقبت پرستاری یک اصل قانونی در تمام سیستم های درمانی است و موقعی که بحث قانونی ثبت مطرح می شود هدف تاکید در باره حفظ جان بیمار – حفظ امنیت حقوقی پرستار و به عبارت کلی تر حفظ امنیت جانی جامعه است.

سمینار مذکور به‌عنوان یکی از پر اهمیت ترن قسمت بالین ، باهدف ارتقاء کیفیت گزارش نویسی از طریق بازآموزی پرسنل، با حضور 39نفر از سرپرستاران، پرستاران و ماماها تشکیل گردید  و در مورد نحوه صحیح گزارش از جمله درج اطلاعات بیمار به طور صحیح آموزش داده شد. همچنین در این سمینار به  اهمیت نقش گزارش نویسی در استانداردهای اعتباربخشی اشاره و در پایان به سوالات شرکت کنندگان پاسخ داده شد.