• كليه بيماران مي توانند با استفاده از كد ملي خود و با تماس با سامانه تلفن گوياي بيمارستان بهمن به شماره 43019 در كمتر از 7 دقيقه در اولين تماس و كمتر از 3 دقيقه در تماس هاي بعدي نسبت به رزرو وقت اقدام نمايند.
  • اين سامانه با در اختيار داشتن 30 خط مستقل پاسخگوي نياز بيماران محترم مي باشد.

 

جهت مشاهده كد اختصاصي مربوط به پزشكان محترم و تخصص هاي موجود بر روي لينك زير كليك نماييد.

  اسامي پزشكان و كدهاي اختصاصي