تخصص ( نمايش همه )نام پزشك ( نمايش همه)روزهاي هفته ( نمايش همه )ساعتتوضيحات
ارتوپدیدكتر درياباریشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریيكشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریدوشنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریسه شنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریچهارشنبه(۱۱-۸:۲۰)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر جزايريشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر جزايريدوشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر جزايريچهارشنبه(۱۹:۲۰-۱۵)---
ارتوپدیدكتر مرادييكشنبه(۱۶-۱۴)---
ارتوپدیدكتر مراديسه شنبه(۱۶-۱۴)---
ارتوپدیدکتر ابراهيم پورسه شنبه(۱۸-۱۶:۲۰)---
ارتوپديدكترمدرس نژاددوشنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص تومورهاي استخوان)
ارتوپدیدكتر عمار سعيديپنجشنبه(۱۲-۹ )
ارتوپدیدکتر زهتابيكشنبه(۱۸-۱۶ )(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر كوشاندوشنبه(۱۲:۲۰-۱۵)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر فكورپنجشنبه(؟-۱۴)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(۱۴-۱۱:۲۰)---
ارتوپديدكترپندارسه شنبه(۱۲-۱۱)---
ارتوپدیدکتر محموديشنبه(۱۴-۱۲)---
ارتوپدیدکتر محموديپنجشنبه(۱۷-۱۵)---
ارتوپديدكترشرافت وزيريپنجشنبه(۱۷:۲۰-۱۶)(فوق تخصص زانو)
ارتوپديدكتراصلانييكشنبه(۱۲-۱۲:۱۵)(فوق تخصص شانه)
جراحي ستون فقرات دکتر حبيب اله زادهدوشنبه(۱۶-۱۴)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبيب اله زادهچهارشنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(۱۲-۱۱)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقرات(دكتر بصام پور*)سه شنبه(۱۶-۱۴)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوريكشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر زريسفيشنبه(۱۲-۱۰)---
جراحی عمومیدكتر ناريشنبه(۱۶:۲۰-۱۵)---
جراحی عمومیدكتر ناريپنجشنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومی(دكتر سروش (احمد رضا*شنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومی(دكتر سروش (احمد رضا*چهارشنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومی(دكتر پازوكي (عبدالرضا*شنبه(۱۶-۱۴)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستايششنبه(۱۹-۱۸)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر هوشمند*يكشنبه(۱۲-۹)---
جراحی عمومیدکتر كدخدايييكشنبه(۱۴-۱۲)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدکتر كدخداييسه شنبه(۱۴-۱۲)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدكتركدخداييپنج شنبه(۱۲-۱۰:۲۰)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدکتر زارع*يكشنبه(۱۷-۱۵)---
جراحی عمومیدکتر زارع*پنجشنبه(۲۰-۹)---
جراحی عمومی*دکتر توكلي (حسن)يكشنبه(۱۷-۱۵)---
جراحی عمومی*دکتر عاشقدوشنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومیدکتر شاپوري*سه شنبه(۱۰-۹)---
جراحی عمومیدکتر عطريسه شنبه(۱۶-۱۴)---
جراحی عمومیدکتر تاج الديندوشنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينسه شنبه(۱۹:۲۰-۱۷:۲۰)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينچهار شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينپنجشنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-۱۸)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسي زادهيكشنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)
جراحی عمومیدکتر موسي زادهسه شنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)
جراحی عمومیدکتر موسي زادهپنجشنبه(۷:۲۰-۸:۲۰)---
جراحی عمومیدکتر كريميانيكشنبه(۱۲-۱۱)---
جراحی عمومیدکتر كريميانپنجشنبه(۱۱:۲۰-۱۲)---
جراحی عمومیدکتر كوركييكشنبه(۱۶:۲۰-۱۴:۲۰)---
جراحی عمومیدکتر كوركيچهارشنبه(۱۲-۱۲)---
جراحی عمومی*دکتر كوركيپنجشنبه(۸-۱۰)---
گوش،حلق و بینیدکتر نادريسه شنبه(۱۴-۹)(فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادريپنجشنبه(۱۸-۱۴)(فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقيشنبه(۱۲-۱۰)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباريشنبه(۱۸ -۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباريچهارشنبه(۱۸ -۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهيكشنبه(۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهدوشنبه(۱۸-۱۵)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنجشنبه(۱۸-۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر شريفيانيكشنبه(۱۸-۱۴)---
گوش،حلق و بینیدکتر شريفيانچهارشنبه( ۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر شريفيانپنجشنبه(۱۲-۹)---
گوش،حلق و بینیدکتر شوشيدوشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص جراحي گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نادري شنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص جراحي گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيدوشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيچهارشنبه(۲۰-۱۸)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائيانسه شنبه(۱۸-۱۴)---
كودكاندکتر عرب حسينيشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينييكشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيسه شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيپنجشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر مميشي*شنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر مميشي*يكشنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر مميشي*دوشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر مميشي*سه شنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر مميشيچهارشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر مميشي*پنجشنبه(؟- ۱۱)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر ياريگرروششنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر ياريگرروشدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر ياريگرروشچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
كودكاندکتر رادفريكشنبه(۱۶-۱۸)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدكتر رضايي پورشنبه(۱۵-۱۲)---
روماتولوژیدكتر رضايي پوردوشنبه(۱۲-۹)---
روماتولوژیدكتر سروش (محسن)يكشنبه( ۱۲-۱۴:۲۰)---
روماتولوژیدکترغرويسه شنبه(۱۵-۱۲:۲۰)---
زناندکتر لبافشنبه(۱۲-۸)---
زنان*دكتر زند فانييكشنبه(۲۱:۲۰-۱۷:۲۰)---
زنان*دكتر زند فانيدوشنبه(۲۱:۲۰-۱۷:۲۰)---
زناندکتر پورزمانيشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر پورزمانيچهارشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر قضاتييكشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر قضاتيچهارشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر محمد نجاريكشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر غفارنژاديكشنبه(۲۱:۲۰-۱۷ )(فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(۲۱:۲۰-۱۷ )(فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر عارفي (سهیلا)شنبه(۱۷-۸)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر بهتاشپنجشنبه(۱۲-۸)(جراح و فوق تخصص سرطان هاي زنان)
زناندکتر عابدي اصلچهارشنبه(۱۲-۸)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر قلمبردوشنبه(۱۲-۸)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر محمدميرزاييسه شنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر نصيري (جميله)سه شنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر كاتبدوشنبه(۲۱:۲۰-۱۵)---
زناندکتر كاظميانچهارشنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر ذنوبييكشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر ذنوبيپنجشنبه(۱۲-۸)---
---
زناندکتر بحرينيدوشنبه(۱۷-۱۲)---
زناندکتر بحرينيچهارشنبه(۲۱:۲۰-۱۷)---
زناندکتر بحرينيپنجشنبه(۱۷-۱۴)---
زناندکتر پردل شهريسه شنبه(۱۲-۸)---
زناندکتر پردل شهريچهارشنبه(۲۱:۲۰-۱۷)---
زناندکتر فروتنيكشنبه(۱۲:۲۰-۸:۲۰)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر حيدري كهنپنجشنبه( ۱۷-۱۲)(فلوشيپ نازايي)
روانپزشكیدکتر ناصحيدوشنبه(۱۹-۱۶:۲۰)---
روانپزشكیدکتر نوربالاچهارشنبه(۱۸-۱۴)---
فوق تخصص روانپزشكی كودكاندکتر عصارهيكشنبه(۱۹-۱۷)---
جراح مغز و اعصابدکتر قدسي*شنبه(۱۲-۱۰)با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصابدکتر روئين تنيكشنبه(۹-۱۰)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئين تنسه شنبه(۱۱-۱۲)---
جراح مغز و اعصابدکتر عليمحمدييكشنبه(۱۹-۱۷)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادييكشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديدوشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديسه شنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديپنجشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر فرزانگان*چهارشنبه(۱۲-۱۰)با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصابدکتر سعدلو*پنجشنبه(۱۲-۱۱)با كلينيك ها هماهنگ نماييد
جراح مغز و اعصابدکتر حاجي آباديچهارشنبه(۱۰:۱۵-۸:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(۱۲-۱۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنجشنبه(۱۲-۱۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانشنبه(۱۸:۲۰-۱۶:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانيكشنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالياندوشنبه(۱۸-۱۶)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانسه شنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانچهارشنبه(۱۶-۱۴)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيريشنبه(۱۵:۲۰-۱۲:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيرييكشنبه(۱۸-۱۵)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيريسه شنبه(۱۹-۱۶)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كيهاني فرددوشنبه(۱۰:۲۰-۸:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كيهاني فردچهارشنبه(۱۲-۱۱)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زماني*يكشنبه(۱۴-۱۲:۲۰)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زماني*سه شنبه(۱۴-۱۲:۲۰)---
---
---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)شنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)يكشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)دوشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)سه شنبه(۱۴-۱۲)(۱۸-۱۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)چهارشنبه(۱۴-۱۲)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)پنجشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلب(دکتر قاسمي*)يكشنبه(۱۲-۱۰ )---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)يكشنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)سه شنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)پنجشنبه(۱۰-۱۷)---
داخلی قلبدکتر نورمحمديشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر كاظمي صالحشنبه( ۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر كاظمي صالحدوشنبه(۱۲-۱۰)(۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر كاظمي صالحچهارشنبه( ۱۸:۲۰-۱۶)---
داخلی قلبدکتر يوسفيشنبه(۱۸-۱۶)---
داخلی قلبدکتر يوسفييكشنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر يوسفيدوشنبه(۱۷-۱۵)---
داخلی قلبدکتر يوسفيسه شنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر يوسفيچهارشنبه(۱۷-۱۵)---
داخلی قلب(دکتر سخنران*)يكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر آزادييكشنبه(۱۸-۱۴)---
داخلی قلبدکتر آزادي*سه شنبه(۱۸-۱۴)---
داخلی قلبدکتر آزاديچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی قلبدکتر فاضليدوشنبه(۱۲-۱۰)(۱۵-۱۸)---
داخلی قلبدکتر فاضليسه شنبه(۱۲-۹)---
داخلی قلبدکتر خرازيشنبه(۱۹-۱۷)---
داخلی قلبدکتر خرازيدوشنبه(۹:۲۰-۸)---
داخلی قلبدکتر خرازيچهارشنبه(۱۷-۱۹)---
داخلی قلب(دکتر الستي*)يكشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلي قلب(دکتر الستي*)سه شنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی قلبدکتر عليزادهشنبه(۸-۱۰)---
داخلی قلبدکتر عليزادهيكشنبه(۱۸-۱۵)---
داخلی قلبدکتر عليزادهسه شنبه(۱۹-۱۶)---
داخلی قلبدکتر صفيشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر صفيدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر صفيچهارشنبه(۱۲-۹:۲۰)---
داخلی قلبدکتر حيدري (محمد يوسف)يكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر مولودييكشنبه(۱۱-۹)---
داخلی قلبدکتر مولوديسه شنبه(۱۸-۱۶)---
داخلی قلبدكتر سرورياندوشنبه(۱۸-۱۶)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شيخ زادهشنبه(۱۲-۱۰:۲۰)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدي مزلقانييكشنبه(۱۰-۱۲)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدي مزلقانيدوشنبه(۱۲-۱۵)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهيكشنبه(۱۵-۱۹)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(۱۵-۱۹)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهچهارشنبه(۱۰:۲۰-۱۲)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاييدوشنبه(۱۲-۱۰)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اخوان*چهارشنبه(۱۲-۱۰)با كلينيك ها هماهنگ نماييد
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سليمسه شنبه(۱۶-۱۴ )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سليمچهارشنبه(۱۷-۱۵)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر نامداريپنجشنبه(۱۷-۱۸ )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اسديشنبه(۱۶-۱۴)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(۹-۱۰:۲۰)/(۱۲:۱۵-۱۲)(فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنجشنبه(۱۱:۲۰-۹)(فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته)
داخلیدکتر عرفانيشنبه(۱۰-۸)---
داخلیدکتر عرفانييكشنبه(۱۵-۱۲)---
داخلیدکتر عرفانيسه شنبه(۱۶-۱۲)---
داخلیدکتر عرفانيچهارشنبه(۹-۱۱)---
داخلیدکتر همايونيشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همايونييكشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همايونيدوشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همايونيسه شنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همايونيچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلیدکتر همايونيپنجشنبه(۱۲-۱۰)---
داخلی*دکتر پژوهي (زينب)شنبه(۱۵-۱۲)---
داخلي*دکتر پژوهي (زينب)سه شنبه(۹:۲۰-۸)---
عفونیدکتر اخوان زنجانييكشنبه(۱۹-۱۶:۲۰)
عفونیدکتر اخوان زنجانيسه شنبه(۱۵:۲۰-۱۷)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(۱۲-۱۰)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)شنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)دوشنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلب(دكتر مشار*)چهارشنبه(۱۵-۱۴)---
جراحی قلبدکتر صادقپورپنجشنبه(۸:۲۰-۷:۲۰)---
جراحی قلبدکتر حسين ن‍‍‍ژادسه شنبه(۱۸_۱۶)---
جراحی قلب(دكتر امان اله حيدري*)چهارشنبه(۱۲-۱۱)---
جراحی قلب(دكتر بقائي*)چهارشنبه(۱۵-۱۲)---
جراحی قلبدکتر كلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(۱۹-۱۶)---
جراحی كودكاندکتر نصيري (سيد جواد)شنبه(۱۹-۱۸)---
جراحی كودكاندکتر نصيري (سيد جواد)چهارشنبه(۱۹-۱۸)---
جراحی كودكاندکتر دلشاد*سه شنبه(؟-۱۲)---
جراحی كودكاندکتر ملائيان*پنجشنبه(۱۹-۱۸)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داورييكشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريدوشنبه(۱۲-۱۰)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريسه شنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريچهارشنبه(۱۲- ۹)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر يزدانيشنبه(۹-۸)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر يزدانيسه شنبه(۱۱-۱۰)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر ملك زادهشنبه(۱۷-۱۴)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر آقازاده*دوشنبه(۱۲-۹)با کلینیک ها هماهنگ نمایید.
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر آقازاده*چهارشنبه(۱۲-۹)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر نيك پورسه شنبه(۱۲-۱۱)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفيروزيچهارشنبه(۱۵-۱۲:۲۰)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپی(دکتر صابرفيروزي*)يكشنبه(۱۲:۲۰-۱۲:۲۰)---
فوق تخصص ریهدکتر پازوكي (مرضيه)شنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژاديكشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادچهارشنبه(۱۸-۱۶)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقيدوشنبه(۱۷-۱۴)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقيپنجشنبه(۱۱-۹)---
فوق تخصص ریه(دكتر نظري*)سه شنبه(۱۶_۱۴)---
چشم پزشكی ، اپتومتری(دكتر ناصريان*)شنبه(۱۲-۱۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر محمديشنبه(۱۲-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پناهييكشنبه(۱۲-۱۱)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر نقوييكشنبه(۱۷-۱۶)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پركارسه شنبه(۱۱-۹:۲۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتری(دكتر سميعي*)سه شنبه(۱۲-۱۱)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمديچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمديپنجشنبه(۱۲:۲۰-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر برك پوردوشنبه(۱۴-۱۶)---
چشم پزشكی ، اپتومتری*دكتر حكمتدوشنبه(۱۱-۱۲)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر تاج پورسه شنبه(۱۶:۲۰-۱۸:۲۰)---
غدددکتر حيدريانشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر حيدريانيكشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر حيدريانچهارشنبه(۱۹-۱۶)---
غدددکتر پژوهي (محمد)يكشنبه(۹:۲۰-۸)---
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيشنبه(۱۸:۲۰-۱۶:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيدوشنبه(۱۷:۲۰-۱۵:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيچهارشنبه(۱۸:۲۰- ۱۶:۲۰)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر طبيبانسه شنبه( ۱۶:۲۰-۱۵)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر پيراستهچهارشنبه(۱۱-۱۰)(فوق تخصص نفرولوژي)
جراح پلاستیكدکتر تاييديدوشنبه(۱۲:۲۰ -۱۱)---
جراح پلاستیكدکتر تاييديچهارشنبه(۱۲-۱۰)---
جراح پلاستیكدکتر گهرشناسانسه شنبه(۱۹-۱۷)(فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي و ترميمي)
پوستدکتر يزدانيان*شنبه(۱۴-۱۱)---
پوستدکتر يزدانيان*دوشنبه(۱۴-۱۲)---
پوستدکتر عاطفييكشنبه(۱۸-۱۷)---
پوستدکتر نبويسه شنبه(۱۸-۱۶:۲۰)---
پوستدکتر طبائيچهارشنبه(۱۶-۱۵)---
پوستدکتر منصوريپنجشنبه(۱۴-۹)---
كلینیك درددکتر پيرياييسه شنبه(۸-۱۰)---
كلینیك درد*دکتر عطائييكشنبه(۱۲-۱۰)---
كلينيك درددکتر طاهريدوشنبه(۱۶-۱۴)---
خون و آنكولوژیدکتر اديبيكشنبه(۱۹:۲۰-۱۸)---
خون و آنكولوژیدکتر اديبسه شنبه(۱۸-۱۹:۲۰)---
خون وآنكولوژيدکتر بهارپنجشنبه(۱۲-۱۱:۲۰)---
تغذیه(غزاله خضرائي*)يكشنبه(۱۲-۱۰)---
تغذيهدکتر توكلي (آزاده)سه شنبه(۱۲-۱۰:۲۰)---
روانشناسی و مشاورهخانم ياريگرروششنبه(۱۶:۲۰- ۱۵)---
روانشناسی و مشاوره(خانم نوربالا*)دوشنبه(۱۲-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهيشنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهييكشنبه(۱۷-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهيدوشنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهيسه شنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهيچهار شنبه(۱۴-۹)---
ادیومتریخانم دولتشاهيپنجشنبه(۱۴-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينيشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينييكشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينيدوشنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينيسه شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينيچهار شنبه(۱۲-۹:۲۰)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر عرب حسينيپنجشنبه(۱۲-۹)(فوق تخصص نوزادان)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ياريگرروششنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكترياريگرروش)يكشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ياريگرروشدوشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكترياريگرروش)سه شنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر ياريگرروشچهار شنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشد(*دكترياريگرروش)پنجشنبه(۱۲-۹)---
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشيشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشييكشنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشيدوشنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشيسه شنبه(۱۵-۱۲)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشيچهار شنبه(۱۸-۱۵)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر مميشيپنجشنبه(؟-۱۱)(فوق تخصص عفوني)
واكسیناسیون و پایش رشددکتر رادفريكشنبه(۱۶-۱۸)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامين محسنيشنبه(۱۶-۱۴)---
گفتار درمانیرامين محسنيچهارشنبه(۱۶-۱۴)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس مامايييكشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييدوشنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييسه شنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييچهار شنبه(۱۹-۸)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييپنجشنبه(۱۹-۸)---
كلينيك سلامت جنسيدكتر آقا محمدپورشنبه(۱۹-۲۰)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها