تخصص ( نمايش همه )نام پزشك ( نمايش همه)روزهاي هفته ( نمايش همه )ساعتتوضيحات
ارتوپدیدكتر درياباریشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریيكشنبه(12-9)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریدوشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریسه شنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر درياباریچهارشنبه(11-8:30)(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدكتر جزايريشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر جزايريدوشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر جزايريچهارشنبه(19:30-15)---
ارتوپدیدكتر مرادييكشنبه(16-14)---
ارتوپدیدكتر مراديسه شنبه(16-14)---
ارتوپدیدکتر ابراهيم پورسه شنبه(18-16:30)---
ارتوپديدكتر رمضان پور اصلدوشنبه(13-11)(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدكتر عمار سعيديپنجشنبه(12-9 )
ارتوپدیدکتر زهتابيكشنبه(18-16 )(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فكورپنجشنبه(؟-14)---
ارتوپدیدکتر پندارچهارشنبه(14-11:30)---
ارتوپديدكترپندارسه شنبه(13-11)---
ارتوپدیدکتر محموديشنبه(14-12)---
ارتوپدیدکتر محموديپنجشنبه(17-15)---
ارتوپديدكترشرافت وزيريپنجشنبه(17:30-16)(فوق تخصص زانو)
ارتوپديدكتراصلانييكشنبه(13-12:15)(فوق تخصص شانه)
جراحي ستون فقرات دکتر حبيب اله زادهدوشنبه(16-14)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبيب اله زادهچهارشنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه(13-11)(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوريكشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه(12-14)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه(12-9)---
جراحی عمومیدکتر زريسفيشنبه(12-10)---
جراحی عمومیدكتر ناريشنبه(16:30-15)---
جراحی عمومیدكتر ناريپنجشنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه(19-17)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستايششنبه(19-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر كدخدايييكشنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدکتر كدخداييسه شنبه(14-12)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدكتركدخداييپنج شنبه(12-10:30)(فوق تخصص قفسه سينه)
جراحی عمومیدکتر عطريسه شنبه(16-14)---
جراحی عمومیدکتر تاج الديندوشنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينسه شنبه(19:30-17:30)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينچهار شنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدينپنجشنبه(19-17)(فوق تخصص توراكس)
جراحی عمومیدکتر كلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه(؟-18)(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسي زادهيكشنبه/سه شنبه/ پنج شنبه(7:30-8:30)---
جراحی عمومیدکتر كريميانيكشنبه(13-11)---
جراحی عمومیدکتر كريميانپنجشنبه(11:30-13)---
جراحی عمومیدکتر كوركييكشنبه(16:30-14:30)---
جراحی عمومیدکتر كوركيدوشنبه(9-12)
جراحی عمومیدکتر كوركيچهارشنبه(13-12)---
جراحی عمومی*دکتر كوركيپنجشنبه(8-10)---
گوش،حلق و بینیدکتر نادريسه شنبه(13-9)(فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نادرييكشنبه(18-14)(فوق تخصص جراحي سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقيشنبه(12-11)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباريشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر اخباريدوشنبه(18 -14)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهيكشنبه(9-13)---
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهپنجشنبه(18-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر شريفيانچهارشنبه( 13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شريفيانپنجشنبه(13-9)---
گوش،حلق و بینیدکتر شوشيدوشنبه(13-9)(فوق تخصص جراحي گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيدوشنبه(19-18)---
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقيچهارشنبه(19-14)---
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائيانسه شنبه(19:30-15)---
گوش،حلق و بینی*دكتر صحراييانشنبه(13-9)
كودكاندکتر عرب حسينيشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينييكشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيدوشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيسه شنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيچهارشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر عرب حسينيپنجشنبه(12-10)(فوق تخصص نوزادان)
كودكاندکتر مميشيچهارشنبه(13-16)(فوق تخصص عفوني)
كودكاندکتر ياريگرروششنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر ياريگرروشدوشنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر ياريگرروشچهارشنبه(12-9:30)---
كودكاندکتر رادفردوشنبه(16-18)(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدكتر رضايي پورشنبه(15-13)---
روماتولوژیدكتر رضايي پوردوشنبه(12-9)---
روماتولوژیدكتر سروش (محسن)يكشنبه( 13-14:30)---
روماتولوژیدکترغرويسه شنبه(15-13:30)---
زناندکتر لبافشنبه(12-8)---
زنان*دكتر زند فانييكشنبه(21:30-17:30)---
زنان*دكتر زند فانيدوشنبه(21:30-17:30)---
زناندکتر پورزمانيشنبه(17-13)---
زناندکتر پورزمانيچهارشنبه(17-13)---
زناندکتر قضاتييكشنبه(12-8)---
زناندکتر قضاتيچهارشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجاريكشنبه(17-14)---
زناندکتر محمد نجارسه شنبه(17-14)---
زناندکتر غفارنژاديكشنبه(21:30-17 )(فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه(21:30-17 )(فلوشيپ نازائي لاپاراسكوپي و ناهنجاريها)
زناندکتر سنگولدوشنبه(12-8)---
زناندکتر عارفي (سهیلا)شنبه(17-8)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر بهتاشپنجشنبه(12-8)(جراح و فوق تخصص سرطان هاي زنان)
زناندکتر عابدي اصلچهارشنبه(12-8)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر قلمبردوشنبه(12-8)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر محمدميرزاييسه شنبه(17-13)---
زناندکتر نصيري (جميله)سه شنبه(12-8)---
زناندکتر كاتبدوشنبه(21:30-15)---
زناندکتر كاظميانچهارشنبه(12-8)---
زناندکتر ذنوبييكشنبه(17-13)---
زناندکتر ذنوبيپنجشنبه(12-8)---
زناندکتر بحرينيدوشنبه(17-13)---
زناندکتر بحرينيچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر بحرينيپنجشنبه(17-14)---
زناندکتر پردل شهريسه شنبه(12-8)---
زناندکتر پردل شهريچهارشنبه(21:30-17)---
زناندکتر فروتنيكشنبه(12:30-8:30)(فلوشيپ نازايي)
زناندکتر حيدري كهنپنجشنبه( 17-13)(فلوشيپ نازايي)
روانپزشكیدکتر ناصحيدوشنبه(19-16:30)---
روانپزشكیدکتر نوربالاچهارشنبه(18-14)---
فوق تخصص روانپزشكی كودكاندکتر عصارهيكشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصابدکتر روئين تنيكشنبه(9-10)---
جراح مغز و اعصابدکتر عليمحمدييكشنبه(19-17)---
جراح مغز و اعصاب*دکتر مهرداد مرادييكشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديدوشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديسه شنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مراديپنجشنبههماهنگي با واحد وقت دهي---
جراح مغز و اعصابدکتر حاجي آباديچهارشنبه(10:15-8:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنجشنبه(12-10)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانشنبه(18:30-16:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانيكشنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالياندوشنبه(18-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانسه شنبه(13-11)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلاليانچهارشنبه(16-14)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيريشنبه(15:30-13:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيرييكشنبه(18-15)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشيريسه شنبه(19-16)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كيهاني فرددوشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر كيهاني فردچهارشنبه(8-9:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زماني*يكشنبه(14-12:30)---
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زماني*سه شنبه(14-12:30)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)شنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)يكشنبه(14-12)(17-19)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)دوشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)سه شنبه(14-12)(18-19:30)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)چهارشنبه(14-12)---
داخلی قلبدکتر عارفي (حسن)پنجشنبه(12-9)---
داخلی قلب(دکتر قاسمي*)يكشنبه(12-10 )---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)يكشنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)سه شنبه(10-17)---
داخلی قلب(دکتر ميلاني نيا)پنجشنبه(10-17)---
داخلی قلبدکتر نورمحمديشنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر كاظمي صالحدوشنبه(12-10)(18:30-16)---
داخلی قلبدکتر كاظمي صالحچهارشنبه(9-12)( 18:30-16)---
داخلی قلبدکتر يوسفيشنبه(18-16)---
داخلی قلبدکتر يوسفييكشنبه(12-9)#NUM!
داخلی قلبدکتر يوسفيدوشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر يوسفيسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر يوسفيچهارشنبه(17-15)---
داخلی قلبدکتر آزادييكشنبه(17-19)---
داخلی قلبدکتر آزادي*سه شنبه(18-14)---
داخلی قلبدکتر آزاديچهارشنبه(11-13)---
داخلی قلبدکتر فاضليدوشنبه(13-10)(16-18)---
داخلی قلبدکتر فاضليسه شنبه(12-9)---
داخلی قلبدکتر خرازيشنبه(16:30-18:30)---
داخلی قلبدکتر خرازيدوشنبه(16-18)---
داخلی قلبدکتر خرازيچهارشنبه(8-9:30)---
داخلی قلبدکتر عليزادهشنبه(8-10)---
داخلی قلبدکتر عليزادهيكشنبه(18-15)---
داخلی قلبدکتر عليزادهسه شنبه(19-16)---
داخلی قلبدکتر صفيشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفيدوشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر صفيچهارشنبه(12-9:30)---
داخلی قلبدکتر حيدري (محمد يوسف)يكشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر حيدري (محمد يوسف)سه شنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولوديشنبه(9-11)
داخلی قلبدکتر مولودييكشنبه(11-9)---
داخلی قلبدکتر مولوديسه شنبه(18-16)---
داخلی قلبدكتر سرورياندوشنبه(18-16)---
داخلی قلبدكتر سروريانسه شنبه(13:30-15)
داخلی قلبدكتر قليچيكشنبه(10-12)
داخلی قلبدكتر فاضليكشنبه(10-12)
داخلی قلبدكتر فاضلچهارشنبه(14-16)
داخلی قلبدكتر هراتيسه شنبه(9-11)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شيخ زادهشنبه(12-10:30)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدي مزلقانييكشنبه(10-12)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدي مزلقانيدوشنبه(13-15)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهيكشنبه(15-19)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه(16-19)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهچهارشنبه(10:30-13)(فلوشيپ پيوند كليه)
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاييدوشنبه(13-10)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سليمسه شنبه(16-14 )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سليمچهارشنبه(17-15)---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر نامداريپنجشنبه(17-18 )---
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر اسديشنبه(16-14)فلوشيپ اندويورولوژيك و لاپاراسكوپي
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه(9-12)(فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته
اورولوژی (جراحی كلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنجشنبه(11:30-9)(فلوشيپ جراحي آندوسكوپي كليه و لاپاراسكوپي پيشرفته)
داخلیدکتر عرفانيشنبه(10-8)---
داخلیدکتر عرفانييكشنبه(15-13)---
داخلیدکتر عرفانيسه شنبه(16-13)---
داخلیدکتر عرفانيچهارشنبه(9-11)---
داخلیدکتر همايونيشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همايونييكشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همايونيدوشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همايونيسه شنبه(13-10)---
داخلیدکتر همايونيچهارشنبه(13-10)---
داخلیدکتر همايونيپنجشنبه(13-10)---
عفونیدکتر اخوان زنجانييكشنبه(19-16:30)
عفونیدکتر اخوان زنجانيسه شنبه(16:30-18)
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه(12-10)---
جراحی قلبدکتر صادقپوردوشنبه(19:30-18:30)
جراحی قلبدکتر صادقپورپنجشنبه(12:30-14)---
جراحی قلبدکتر حسين ن‍‍‍ژادسه شنبه(18_16)---
جراحی قلبدكتر بقائيدوشنبه(12:30-13:30)---
جراحی قلبدکتر كلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه(19-16)---
جراحي قلبدكتر مرتاضيانسه شنبه(14-15)
جراحی كودكاندکتر نصيري (سيد جواد)شنبه(19-18)---
جراحی كودكاندکتر نصيري (سيد جواد)چهارشنبه(19-18)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داورييكشنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريدوشنبه(12-10)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريسه شنبه(18-16)---
فوق تخصص قلب كودكاندکتر نخستين داوريچهارشنبه(12- 9)---
فوق تخصص قلب كودكاندكتر شاه محمديشنبه(10-12)
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر يزدانيشنبه(9-8)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر يزدانيچهار شنبه(8-10)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر ملك زادهشنبه(17-14)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر نيك پور شنبه(16-17:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفيروزيچهارشنبه(15-13:30)---
فوق تخصص گوارش آندوسكوپیدکتر صابرفيروزييكشنبه(12:30-13:30)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژاديكشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر پاكنژادچهارشنبه(18-16)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقيدوشنبه(17-14)---
فوق تخصص ریهدکتر صادقيپنجشنبه(11-9)---
فوق تخصص ريهدكتر يحيي پورشنبه(16-18)
فوق تخصص ریهدكتر يحيي پورسه شنبه(14-16)
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر محمديشنبه(12-13)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پناهييكشنبه(12-11)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر نقوييكشنبه(17-16)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر پركارسه شنبه(11-9:30)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر احمديشنبه(16-17:30)
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمديچهارشنبه(12-10)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدکتر احمديپنجشنبه(13:30-12)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر برك پوردوشنبه(14-16)---
چشم پزشكی ، اپتومتریدكتر تاج پورسه شنبه(16:30-18:30)---
غدددکتر حيدريانشنبه(19-16)---
غدددکتر حيدريانيكشنبه(19-16)---
غدددکتر حيدريانچهارشنبه(19-16)---
غدددکتر پژوهي (محمد)يكشنبه(10:30-8)---
غدددکتر پژوهي (محمد)دوشنبه(8-9:30)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيشنبه(18:30-16:30)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيدوشنبه(17:30-15:30)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر رازقيچهارشنبه(18:30- 16:30)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر طبيبانسه شنبه( 16:30-15)(فوق تخصص نفرولوژي)
نفرولوژی (داخلی كلیه و فشار خون)دکتر پيراستهچهارشنبه(11-10)(فوق تخصص نفرولوژي)
جراح پلاستیكدکتر تاييديدوشنبه(10-12)---
جراح پلاستیكدکتر تاييديچهارشنبه(9-11)---
جراح پلاستیكدکتر گهرشناسانسه شنبه(19-17)(فوق تخصص جراحي پلاستيك و زيبايي و ترميمي)
پوستدکتر عاطفييكشنبه(18-17)---
پوستدکتر نبويسه شنبه(18-16:30)---
پوستدکتر منصوريپنجشنبه(14-9)---
كلینیك درددکتر پيرياييسه شنبه(8-10)---
كلينيك درددکتر طاهريدوشنبه(16-14)---
خون و آنكولوژیدکتر اديبيكشنبه(18-19:30)---
خون و آنكولوژیدکتر بهارسه شنبه(8-10)---
خون وآنكولوژيدکتر بهارپنجشنبه(13-11:30)
تغذيهدکتر توكلي (آزاده)سه شنبه(12-10:30)---
روانشناسی و مشاورهخانم ياريگرروششنبه(16:30- 15)---
روانشناسی و مشاورهدكتر سعدي پورپنجشنبه(15-17)---
ادیومتریخانم دولتشاهيشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهييكشنبه(17-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهيدوشنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهيسه شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهيچهار شنبه(14-9)---
ادیومتریخانم دولتشاهيپنجشنبه(14-9)---
گفتار درمانیرامين محسنيشنبه(16-14)(فوق تخصص نوزادان)
گفتار درمانیرامين محسنيچهارشنبه(16-14)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس مامايييكشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييدوشنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييسه شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييچهار شنبه(19-8)---
مشاوره دوران بارداری و شیردهیكارشناس ماماييپنجشنبه(19-8)---
كلينيك سلامت جنسيدكتر آقا محمدپورسه شنبه(19-20)---

دريافت فايل برنامه درمانگاه ها