توضیحات : پزشکانی که با علامت * مشخص شده اند، فعلا کلینیک تشریف نمی آورند. لطفا جهت اطلاعات بیشتر با کلینک ها هماهنگ بفرمایید.

تخصص ( نمایش همه )نام پزشک ( نمایش همه)روزهای هفته ( نمایش همه )ساعتتوضیحات
ارتوپدیدکتر دریاباری*شنبه8:30-12(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباری*یکشنبه8:30-12(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباری*دوشنبه8:30-11(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباری*سه شنبه8:30-11(فوق تخصص دست)
ارتوپدیدکتر دریاباری*چهارشنبه8:30-11(فوق تخصص دست)
ارتوپدی*دکتر جزایریشنبه15-19:30
ارتوپدیدکتر جزایریدوشنبه15-19:30
ارتوپدیدکتر جزایری*چهارشنبه15-19:30
ارتوپدیدکتر مرادی(شاهرخ)یکشنبه14-16
ارتوپدیدکتر مرادی(شاهرخ)سه شنبه14-16
ارتوپدیدکتر ابراهیم پوریکشنبه16:30-19
ارتوپدیدکتر ابراهیم پورسه شنبه16:30-19
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلدوشنبه11-13(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر رمضان پور اصلسه شنبه12-13:30(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر عمار سعیدیدوشنبه9:30-11:30
ارتوپدیدکتر عمار سعیدی*پنج شنبه11-13
ارتوپدیدکتر زهتابیکشنبه14-15(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتر فکورپنج شنبه14-17
ارتوپدیدکتر محمودیشنبه12-14
ارتوپدیدکتر محمودیچهارشنبه12-14
ارتوپدیدکتر محمودیپنج شنبه13:30-16
ارتوپدیدکتر عنایت الهی*یکشنبه17-19
ارتوپدی*دکترشرافت وزیریپنج شنبه16-17:30(فوق تخصص زانو)
ارتوپدیدکتراصلانیشنبه12:30-14(فوق تخصص شانه)
ارتوپدیدکتر پروینشنبه8:30-11:00
ارتوپدیدکتر پروینیکشنبه8:30-11:00
ارتوپدیدکتر پرویندوشنبه8:30-11:00
ارتوپدیدکتر پروینسه شنبه8:30-11:00
ارتوپدیدکتر پروینچهارشنبه8:30-11:00
ارتوپدیدکتر پروینپنج شنبه8-10
ارتوپدیدکتر پروینشنبه14:30-16:30
ارتوپدیدکتر پروینچهارشنبه14:30-16:30
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهشنبه18-19:00(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهدوشنبه18-19:00(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقرات دکتر حبیب اله زادهپنج شنبه14-15:00(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر حبیب اله زادهچهارشنبه18-19:00(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی ستون فقراتدکتر ساداتسه شنبه11-12:30(فوق تخصص ستون فقرات)
جراحی عمومیدکتر رزم آورشنبه10-12
جراحی عمومیدکتر رزم آوریکشنبه10-12
جراحی عمومیدکتر رزم آوردوشنبه10-12
جراحی عمومیدکتر رزم آورسه شنبه10-12
جراحی عمومیدکتر رزم آورچهارشنبه10-12
جراحی عمومیدکتر زریسفی*شنبه10-12
جراحی عمومیدکتر ناریشنبه15-16:30
جراحی عمومیدکتر ناریسه شنبه8-9:30
جراحی عمومیدکتر ناریپنج شنبه14-16
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (علیرضا)شنبه16-18(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر ستایش*شنبه18-19(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر کدخدایییکشنبه12-14(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر کدخداییسه شنبه12-14(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکترکدخداییپنج شنبه10:30-12(فوق تخصص قفسه سینه)
جراحی عمومیدکتر عطریسه شنبه14-16
جراحی عمومیدکتر تاج الدینیکشنبه17-19
جراحی عمومیدکتر تاج الدیندوشنبه17-19(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینسه شنبه17-19(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر تاج الدینچهارشنبه17-19(فوق تخصص توراکس)
جراحی عمومیدکتر کلانترمعتمدی (محمد رضا)چهارشنبه18-؟(فوق تخصص عروق و تروما)
جراحی عمومیدکتر موسی زادهیکشنبه7:45-8:30
جراحی عمومیدکتر موسی زادهدوشنبه7:30-8
جراحی عمومیدکتر موسی زادهسه شنبه7:45-8:30
جراحی عمومیدکتر موسی زادهچهارشنبه7:30-8
جراحی عمومیدکتر موسی زادهپنج شنبه7:45-8:30
جراحی عمومیدکتر کریمیان*یکشنبه11:30-13
جراحی عمومیدکتر کریمیان*پنج شنبه11:30-13
گوش،حلق و بینیدکتر مادرشاهیشنبه10:30-13
گوش،حلق و بینیدکتر نادریسه شنبه9-13(فوق تخصص جراحی سر و گردن)
گوش،حلق و بینیدکتر نراقی*شنبه10-12فلوشیب راینولوژی (بینی و سینوس)
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهیکشنبه11-13
گوش،حلق و بینیدکتر فرج زادهچهارشنبه15-17
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیدوشنبه10-13(فوق تخصص جراحی گوش)
گوش،حلق و بینیدکتر شوشیچهارشنبه10-13
گوش،حلق و بینیدکتر نورصادقی*دوشنبه14-17
گوش،حلق و بینی*دکتر نورصادقیچهارشنبه15-19
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانسه شنبه14:30-16:00
گوش،حلق و بینیدکتر مادرشاهیشنبه10:30-13
گوش،حلق و بینیدکتر مادرشاهیدوشنبه16:30-18
گوش،حلق و بینیدکتر صحرائیانشنبه14-15:30
گوش،حلق و بینیدکتر نادریشنبه14:30-18
گوش،حلق و بینیدکتر موسوییکشنبه14-16
گوش،حلق و بینیدکتر موسویپنج شنبه9-13
کودکاندکتر عرب حسینیشنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینییکشنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیدوشنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیسه شنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیچهارشنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر عرب حسینیپنج شنبه11-12(فوق تخصص نوزادان)
کودکاندکتر ممیشی*دوشنبه13-15
کودکاندکتر یاریگرروش*شنبه9:30-12
کودکاندکتر یاریگرروش*یکشنبه9:30-12
کودکان*دکتر یاریگرروشدوشنبه9:30-12
کودکاندکتر یاریگرروش*سه شنبه9:30-12
کودکاندکتر یاریگرروش*چهارشنبه9:30-12
کودکان*دکتر عزیزآهاریشنبه14:30-19:30
کودکان*دکتر عزیزآهارییکشنبه14:30-19:30
کودکاندکتر عزیزآهاری*سه شنبه8:30-12:30
کودکان*دکتر عزیزآهاریچهارشنبه13-15
کودکان*دکتر عزیزآهاریپنج شنبه8:30-12:30
کودکاندکتر رادفر*یکشنبه16-18(فوق تخصص نوزادان)
روماتولوژیدکتر رضایی پور*شنبه15-12:30
روماتولوژیدکتر رضایی پور*یکشنبه9-11:00
روماتولوژیدکتر رضایی پور*دوشنبه10-12
روماتولوژیدکتر سروش (محسن)*یکشنبه13-14:30
روماتولوژیدکترغروی*سه شنبه13:00-14:00
زناندکتر لبافشنبه10:30-12:30
زناندکتر پورزمانیشنبه13-17
زناندکتر پورزمانیچهارشنبه13-17
زناندکتر قضاتییکشنبه9:30-12
زناندکتر قضاتیچهارشنبه17-19
زناندکتر غفارنژادیکشنبه17-19:30(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر غفارنژادسه شنبه17-19:30(فلوشیپ نازائی لاپاراسکوپی و ناهنجاریها)
زناندکتر سنگولدوشنبه9-12
زناندکتر عارفی (سهیلا)شنبه11-15(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر بهتاشپنج شنبه8-12(جراح و فوق تخصص سرطان های زنان)
زناندکتر محمد نجارچهارشنبه10-14
زناندکتر پریسا هاشمییکشنبه14:30-16(متخصص زنان زایمان و نازایی)
زناندکتر قلمبردوشنبه8-12(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر عابدی اصل*چهارشنبه9-12
زناندکتر محمدمیرزایی*سه شنبه13-17
زناندکتر نصیری (جمیله)سه شنبه10-12
زناندکتر کاتبدوشنبه15-19:30
زناندکتر کاظمیانچهارشنبه10-12:30
زناندکترهاشمییکشنبه14:30-16
زناندکتر ذنوبیپنج شنبه8-12
زناندکتر بحرینیدوشنبه14-17
زناندکتر بحرینیپنج شنبه14-17
زناندكتر شيرازي*چهارشنبه13-16(پريناتالوژيست)
زناندکتر پردل شهریسه شنبه9:30-13
زناندکتر پردل شهریچهارشنبه17-19:30
زناندکتر فروتنیکشنبه9-12:30(فلوشیپ نازایی)
زناندکتر حیدری کهنشنبه8:30-10:30
زناندکتر حیدری کهنپنج شنبه13-17(فلوشیپ نازایی)
روانپزشکیدکتر ناصحیدوشنبه16:30-19
روانپزشکیدکتر نوربالاچهارشنبه14-18
فوق تخصص روانپزشکی کودکاندکتر عصارهیکشنبه12:30-14:30
جراح مغز و اعصابدکتر روئین تنیکشنبه8-9
جراح مغز و اعصابدکتر علیمحمدییکشنبه17:30-18:30
جراح مغز و اعصابدکتر شهسوارانیدوشنبه15-17
جراح مغز و اعصابدکتر شهسوارانیپنج شنبه8-9:30
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیشنبه12-14
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیسه شنبه17-19
جراح مغز و اعصابدکتر مهرداد مرادیپنج شنبه15-17
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادی*شنبه7:30-9:30
جراح مغز و اعصابدکتر حاجی آبادی*چهارشنبه9-11:30
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهشنبه10-12
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر محسن زادهپنج شنبه10-12
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانشنبه16:30-18:30
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانیکشنبه13-15
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیاندوشنبه16-18
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانسه شنبه13-15
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر جلالیانچهارشنبه12:30-14:30
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسوی*دوشنبه9-11
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر موسوی*چهارشنبه9-11
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیرییکشنبه15-18
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر مشیریسه شنبه16-19
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*سه شنبه8:00-10:00
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)*دکتر زمانیشنبه12-14
نورولوژی (داخلی مغز و اعصاب)دکتر زمانی*دوشنبه9:00-11:00
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)شنبه(12-14)(17-19)
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)یکشنبه(12-14)(17-19)
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)دوشنبه(12-14)(17-18:30)
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)سه شنبه(12-14)(18-19:30)
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)چهارشنبه(12-14)(17-19)
داخلی قلبدکتر عارفی (حسن)پنج شنبه9-12
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*یکشنبه10-17
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*سه شنبه10-17
داخلی قلبدکتر باقرسخنران*سه شنبه11-13
داخلی قلب(دکتر میلانی نیا)*پنج شنبه10-17
داخلی قلبدکتر نورمحمدیشنبه9-12
داخلی قلبدکتر نورمحمدیدوشنبه12-14
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحدوشنبه(9-12)(16-18:30)
داخلی قلبدکتر کاظمی صالحچهارشنبه(9-12)(16-18:30)
داخلی قلبدکتر یوسفیشنبه16-18
داخلی قلبدکتر یوسفییکشنبه9-12
داخلی قلبدکتر یوسفیدوشنبه16-18
داخلی قلبدکتر یوسفیسه شنبه9-12
داخلی قلبدکتر یوسفیچهارشنبه16-18
داخلی قلبدکتر آزادی*یکشنبه14-18
داخلی قلبدکتر فاضلیدوشنبه10-13
داخلی قلبدکتر فاضلیسه شنبه9-12
داخلی قلبدکتر فاضلییکشنبه10-12
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)شنبه16:30-18:30
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)دوشنبه14:30-16:30
داخلی قلبدکتر خرازی(دکتر طباطبائی)چهارشنبه8-9:30
داخلی قلب*دکتر علیزادهشنبه8-10
داخلی قلب*دکتر علیزادهیکشنبه15-18
داخلی قلب*دکتر علیزادهسه شنبه16-19
داخلی قلبدکتر صفییکشنبه15-18
داخلی قلبدکتر صفیسه شنبه16:30-18:30
داخلی قلبدکتر مرعشی زادهشنبه12-14
داخلی قلبدکتر مرعشی زادهسه شنبه10-12
داخلی قلبدکتر صفی*دوشنبه9:30-12
داخلی قلبدکتر صفی*چهارشنبه9:30-12
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)یکشنبه9-11
داخلی قلبدکتر حیدری (محمد یوسف)*سه شنبه9-11
داخلی قلبدکتر مولودیشنبه(9-11)(13-15:30)
داخلی قلبدکتر مولودییکشنبه9-11
داخلی قلبدکتر مولودیسه شنبه14:30-17:30
داخلی قلبدکتر مولودیپنج شنبه9-11
داخلی قلبدکتر سروریاندوشنبه14-16
داخلی قلبدکتر زینلیسه شنبه15:30-17:30
داخلی قلبدکتر سروریانسه شنبه13:30-15
داخلی قلبدکتر قلیچیکشنبه(10-12)(13:30-15:30)
داخلی قلبدکتر قلیچشنبه10-12
داخلی قلبدکتر قلیچسه شنبه13:30-15:30
داخلی قلبدکتر فاضل*یکشنبه10-12
داخلی قلبدکتر فاضل*چهارشنبه13-15
داخلی قلبدکتر هراتیشنبه (12-14) * (16:30-18:30)
داخلی قلبدکتر هراتی*یکشنبه (9-11) * (16-18)
داخلی قلبدکتر هراتیسه شنبه (9-11) * (16-18)
داخلی قلبدکتر هراتیچهارشنبه16-18
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شیخ زاده*شنبه9-10
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانیشنبه10-12(فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر محمدی مزلقانییکشنبه10-12(فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهیکشنبه15-17(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر سام زادهدوشنبه15-17(فلوشیپ پیوند کلیه)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر رجاییدوشنبه10-12
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمسه شنبه14-16
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر شخص سلیمچهارشنبه15-17
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دكتر اسديشنبه14-16(فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر اسدیچهارشنبه13-14(فلوشیپ اندویورولوژیک و لاپاراسکوپی)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورسه شنبه10-11(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشترفته)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار)دکتر آقا محمدپورپنج شنبه10-11:30(فلوشیپ جراحی آندوسکوپی کلیه و لاپاراسکوپی پیشترفته)
اورولوژی (جراحی کلیه و مجاری ادرار) دکتر پورمندپنج شنبه11-12:30
داخلیدکتر عرفانیشنبه8-10
داخلیدکتر عرفانییکشنبه13:30-15
داخلیدکتر عرفانیسه شنبه13:30-15
داخلیدکتر عرفانیچهارشنبه8-9:30
داخلیدکتر همایونیشنبه10-13
داخلیدکتر همایونیدوشنبه10-13
داخلیدکتر صفرنژاد*یکشنبه12-13
داخلیدکتر صفرنژاد*سه شنبه11-13
داخلیدکتر همایونیچهارشنبه10-13
داخلیدکتر صفرنژاد*پنج شنبه11-13
داخلیدكتر زينب پژوهي*شنبه13:30-15
داخلیدكتر زينب پژوهي*سه شنبه8:30-9:30
عفونیدکتر هاله طالایییکشنبه12-14:30
عفونیدکتر هاله طالاییچهارشنبه12-14:30
عفونیدکتر اخوان زنجانیسه شنبه17-19
جراحی قلبدکتر صدرخانلوشنبه10-12
جراحی قلبدکتر صادقپوردوشنبه18:30-19:30
جراحی قلبدکتر صادقپورپنج شنبه12:30-14
جراحی قلبدکتر حسین ن‍‍‍ژادسه شنبه15:30-17
جراحی قلبدکتر بقائی*دوشنبه12:30-13:30
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)سه شنبه16-18
جراحی قلبدکتر کلانترمعتمدی (محمد حسن)چهارشنبه14-16
جراحی قلبدکتر مرتاضیان*سه شنبه14-15
جراحی قلبدکتر علیزاده قویدل*شنبه14-16
جراحی قلبدکتر خاموشی*سه شنبه10-11
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)شنبه18-19
جراحی کودکاندکتر نصیری (سید جواد)چهارشنبه18-19
جراحی کودکاندکتر جهانگیریدوشنبه14-15
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داورییکشنبه16-18
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریدوشنبه10-12
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریسه شنبه16-18
فوق تخصص قلب کودکاندکتر نخستین داوریچهارشنبه9-10
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیشنبه10-12
فوق تخصص قلب کودکاندکتر شاه محمدیچهارشنبه16:30-18
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیشنبه8:30-9:30
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر یزدانیچهارشنبه8:30-10
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر ملک زاده*شنبه15-17
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر نیک پور شنبه14-16
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزیچهارشنبه12:30-14:30
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صابرفیروزییکشنبه12:30-13:30
فوق تخصص گوارش آندوسکوپیدکتر صالحی*دوشنبه8-9:30
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژاد*یکشنبه16-18
فوق تخصص ریهدکتر پاکنژاد*چهارشنبه16-18
فوق تخصص ریهدکتر صادقی*دوشنبه14-17
فوق تخصص ریهدکتر صادقیپنج شنبه8-10
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر محمدی *شنبه12-13
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر نقوی*یکشنبه16-17
چشم پزشکی ، اپتومتری*دکتر پرکارسه شنبه11-12
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*شنبه16-17:30
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*چهارشنبه10-12
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پرویز محمدی مزلقانیچهارشنبه11:00-12:00
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر پرویز محمدی مزلقانی*یکشنبه17:00-19:00
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر احمدی*پنج شنبه12-13:30
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر برک پورسه شنبه14:30-16:00
چشم پزشکی ، اپتومتریدکتر تاج پوردوشنبه15-17
غدددکتر حیدریان*شنبه16-19
غدددکتر حیدریانیکشنبه16-19
غدددکتر حیدریانچهارشنبه16-19
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیشنبه15-18(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیدوشنبه15-18(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقیسه شنبه15-17(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر رازقی*چهارشنبه14-16:30(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر طبیبان*یکشنبه13:30-15:00(فوق تخصص نفرولوژی)
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر طبیبان*چهارشنبه16:30-18:30
نفرولوژی (داخلی کلیه و فشار خون)دکتر پیراسته*چهارشنبه10-11(فوق تخصص نفرولوژی)
جراح پلاستیکدکتر تاییدی*دوشنبه10-12
جراح پلاستیکدکتر تاییدی*چهارشنبه9-11
جراح پلاستیکدکتر گهرشناسانسه شنبه17-19(فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی و ترمیمی)
پوستدکتر عاطفییکشنبه15-17:30
پوستدکتر زمانیانچهارشنبه9-13
پوستدکتر عاطفیسه شنبه15-17:30
پوستدکتر عاطفی*پنج شنبه9-12
پوستدکتر منصوریپنج شنبه9-14
پوستدکتر زمانیاندوشنبه9-13
پوستدکتر منصوری*یکشنبه9-12
پوستدکتر نخعی زادهچهارشنبه14-15
کلینیک درددکتر پیریاییسه شنبه8-10
کلینیک درددکتر طاهریدوشنبه14-16
کلینیک درددکتر عطائیپنج شنبه10-12
خون و آنکولوژیدکتر ادیبسه شنبه17-18:30
خون و آنکولوژیدکتر بهار*سه شنبه8-10
خون و آنکولوژیدکتر شازادسه شنبه7:30-9
خون و آنکولوژیدکتر شازادپنج شنبه8-9:30
خون و آنکولوژیدکتر جان بابایییکشنبه17-19:00
خون و آنکولوژیدکتر جان باباییسه شنبه14:30-16:30
خون و آنکولوژی*دکتر بهارسه شنبه8-10
خون و آنکولوژیدکتر بهارپنج شنبه9:00-12
خون و آنکولوژیدکتر کاوهشنبه08-10
خون و آنکولوژیدکتر واعظیدوشنبه14:30-17
تغذیهدکتر توکلی (آزاده)سه شنبه8:48-9:48
روانشناسی و مشاورهخانم یاریگرروششنبه15-19
روانشناسی و مشاورهدکتر سعدی پورپنج شنبه15-17دکترای روانشناسی
ادیومتریخانم دولتشاهیشنبه9-14
ادیومتریخانم دولتشاهییکشنبه9-17
ادیومتریخانم دولتشاهیدوشنبه9-14
ادیومتریخانم دولتشاهیسه شنبه9-14
ادیومتریخانم دولتشاهیچهارشنبه9-14
ادیومتریخانم دولتشاهیپنج شنبه9-14
گفتار درمانیرامین محسنیشنبه14-16گفتار،صدا وبلع
گفتار درمانیرامین محسنیچهارشنبه14-16
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییشنبه8-19
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس مامایییکشنبه8-19
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییدوشنبه8-19
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییسه شنبه8-19
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییچهارشنبه8-19
مشاوره دوران بارداری و شیردهیکارشناس ماماییپنج شنبه8-19
کلینیک سلامت جنسی*دکتر آقا محمدپورسه شنبه19-20
کلینیک هیپوفیزدکتر حاجی آبادیشنبه7:30-9:30
پزشکی قانونیشنبه16-18
کلینیک ترک سیگاردکتر غزال حاج نصرالهپنج شنبه14:00-16:00