كنفرانس علمي با موضوع " مراقبت هاي قبل و بعد از عمل در جراحي هاي زنان " توسط انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 7  دي ماه سال 96 با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، بيهوشي،... با حداكثر 3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 70 نفر شركت كننده، درسالن همايش بيمارستان برگزار گرديد.