در راستاي حفظ و ارتقاء سطح ايمني بيمارستان بهمن و با توجه به اهميت برگزاري آموزش اطفا حريق، واحد ايمني و بهداشت حرفه اي اين مركز با همكاري ايستگاه آتش نشاني شماره 25 ، آموزش اطفاء و استفاده عملي از كپسول اطفاء حريق را در تاريخ 98/04/23 ساعت 08:00 برگزار نمود.

آموزش تئوری این جلسه آموزشی، توسط آقاي جواد بداغي فرمانده محترم ايستگاه آتش نشاني شماره 25  در سالن اجتماعات و آموزش عملی اطفاء حریق در محوطه بیمارستان انجام و شرکت کنندگان با روشهای خاموش کردن آتش و استفاده از انواع کپسولهای اطفاء حریق آشنا شدند.