برای رهایی از درد چه کنیم ، منشاء دردهای ما چیست و آیا می توانیم در مواقعی که در حال گذر از بیماری سرطان هستیم با درد کمتری مواجه شویم ؟