حضور بازرسين محترم بهداشت حرفه اي معاونت دانشگاههاي ايران ، تهران و شهيد بهشتي به همراه رياست محترم امور اجتماعي اداره كار استان و نمايندگان محترم سازمان تامين اجتماعي استان تهران در بيمارستان بهمن

روز سه شنبه مورخ 1398/08/30 بيمارستان بهمن پذيراي بازرسين محترم بهداشت حرفه اي معاونت دانشگاههاي ايران ، تهران و شهيد بهشتي به همراه رياست محترم امور اجتماعي اداره كار استان سركار خانم روشندل  و نمايندگان محترم سازمان تامين اجتماعي استان تهران بوده است. طي اين  بازديد كه با هدف انتخاب بيمارستان سلامت محور صورت گرفت، بازرسين محترم از بخش هاي درماني ، اتاقهاي عمل ، واحدهاي آشپزخانه ، تاسيسات، بهداشت حرفه اي بازديد به عمل آورده وكليه مستندات مربوط به واحد- هاي بهداشت حرفه اي، واحد ارتقا سلامت و تاسيسات را بررسي نمودند. در انتها نيز جلسه اي با حضور رياست محترم بيمارستان جناب آقاي دكتر محور و مديريت محترم فني بيمارستان جناب آقاي دكتر مهدوي و مسئولين محترم واحدهاي بهداشت حرفه اي ، ارتقا سلامت ، تاسيسات و كنترل عفونت بيمارستان داشته و ارزيابي و رضايت خود را از بازديد انجام شده ابراز نمودند.