برگزاري سمينار تشخيص زودرس سرطان و غربالگري سرطان در فرهنگسراي ابن سينا باحضور اساتيد ارجمند جناب آقاي دكتر عطري و جناب آقاي دكتر موسي زاده
در تاريخ ١٣٩٨/٠٨/٠٩ توسط واحد ارتقاء سلامت بيمارستان بهمن