بیمارستان بهمن به عنوان کارفرمای سلامت محور در سطح استان تهران انتخاب گردید.