به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن هرساله به مناسبت گرامیداشت روز جهانی دخانیات ۳۱ می مصادف با ۱۰خرداد ماه اقدامات گسترده‏ای حول محور شعار سازمان جهانی بهداشت به ‌منظور ارتقای آگاهی جامعه جهانی در مورد اثرات زیان‌بار استفاده از محصولات دخانی و پیشگیری از مصرف دخانیات انجام ‏می‏‌شود.

شعار سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۳، بر عنوان  People need food, not  tobacco” ” مردم به غذا نیاز دارند نه به دخانیات” تأکید دارد.

شایان ذکر است: عناوین هفته ملی بدون دخانیات ( ۴ لغایت ۱۰ خردادماه) به شرح ذیل می باشد:

پنجشنبه ۴ ﺧرداد: ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺑﺎ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ

ﺟﻣﻌه ۵ ﺧرداد: ﻧﻘﺶ آﻣﻮزه ﻫﺎی دﯾﻦ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺷنبه ۶ ﺧرداد: ﺗﺮﻓﻨﺪﻫﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ و ﺳﻮداﮔﺮان دﺧﺎﻧﯿﺎت ﺑﺮای اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﺼﺮف و ﻗﺎﭼﺎق دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﯾﮑﺷﻧﺑه ۷ ﺧرداد: ﻫﻨﺮ و ﻓﯿﻠﻢ ﺑﺪون دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺣﺎﻣﯽ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﻮاﻧﺎن

دوﺷنبه ۸ ﺧرداد: ﻧﻈﺎم ﺳﻼﻣﺖ، ﺣﺎﻣﯽ ﺗﺮک دﺧﺎﻧﯿﺎت

ﺳه شنبه ۹ ﺧرداد: دﺧﺎﻧﯿﺎت، ﺗﻬﺪﯾﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﺳﻼﻣﺖ ﺑﺎروری، ﻧﻮزاد و ﺟﻮاﻧﯽ ﺟﻤﻌﯿﺖ

چهارشنبه ۱۰ ﺧرداد: ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﮐﺸﺖ ﺗﻮﺗﻮن ﺑﺎ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﮐﺸﺎورزی، ﺿﺎﻣﻦ اﻣﻨﯿﺖ ﻏﺬایی 

امسال هم همانند سال های گذشته در بیمارستان بهمن اقداماتی از جمله برپایی نمایشگاه در سرای محله منطقه 2، لابی بیمارستان، برگزاری نمایش عروسکی در بخش کودکان و توزیع بروشور در بانک کارآفرین در راستای  آموزش، ارتقاء سطح آگاهی کارکنان، مراجعین و جامعه صورت گرفت.