به گزارش واحد رواب عمومی بیمارستان بهمن  روز سه شنبه مورخ 12/04/1403، جلسه آموزشی سالانه بازبینی برنامه استراتژیک  با حضور مسئولین بخش ها /واحدها در دوگروه بالینی/ غیربالینی در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

 درابتدای جلسه جمع بندی برنامه استراتژیک سال قبل توضیح و فرایند تدوین آن جهت بازبینی برنامه ، آموزش داده شد که در ادامه جلسه با مشارکت مسئولین بخش ها/ واحدها ذینفعان کلیدی تعیین و لیست نقاط ضعف و قوت/ فرصت و تهدید با توجه به شرایط داخلی و خارجی از طریق بارش افکار به روز رسانی گردید.