كنفرانس علمي مصرف منطقي خطاي پزشكي در روز پنجشنبه مورخ 12  مرداد ماه سال 96 درسالن همايش بيمارستان بهمن با سخنراني اساتيد ارجمند جناب آقاي دكتر سعيد شعباني (رئيس محترم اداره كميسيونهاي پزشكي استان تهران)،سركار خانم دكتر نادره بهتاش (رئيس محترم كميته مورتاليتي و موربيديتي بيمارستان)،سركار خانم دكتر مريم عامري و سركار خانم دكتر ندا تاج الدين  با  2  امتياز بازآموزي و حضور حدود 109 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

مجمع عمومي عادي سهامداران بيمارستان بهمن در تاريخ 96/04/23 با شركت اكثريت سهامداران محترم برگزار گرديد.

پس از ارائه گزارش عملكرد سال 1395 و گزارش عملكرد مالي توسط حسابرس محترم بيمارستان، انتخابات هيئت مديره برگزار گرديد كه نتايج به شرح ذيل مي باشد :

جلسه توموربورد با موضوع " كانسرهاي اپيتليالي تخمدان" باهمكاري انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 15  تير ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي دانشگاههاي علوم پزشكي تهران، شهيد بهشتي و اهواز با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نفر شركت كننده برگزار گرديد.

جلسه توموربورد با موضوع " مراحل پيش سرطاني تخمدان، لوله و تومورهاي بينابيني و غربالگري سرطان تخمدان" باهمکاری انجمن سرطان هاي زنان و بيمارستان بهمن در روز پنجشنبه مورخ 4  خرداد ماه سال 96 درسالن كنفرانس بيمارستان با سخنراني اساتيد ارجمند انكولوژي زنان، آسيب شناسي، راديولوژي و ... با  3 امتياز بازآموزي و حضور حدود 60 نفر شركت كننده برگزار گردید.

مجله علمي Obstetrics, Gynecology and Cancer Research در زمينه زنان و زايمان (تخصصي) به زبان انگليسي و ترتيب انتشار فصلنامه با گستره سراسري و نوع انتشار مجله اي به نام انجمن علمي سرطانهاي زنان ايران با حمايت مالي بيمارستان بهمن موفق به كسب پروانه انتشار نشريه از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي در تاريخ 1396/01/21 شده است.