به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز پنج شنبه مورخ 14/10/1402، اولین  جلسه تومور بورد،  با اداره ی اساتید محترم سرکار خانم دکتر نادره بهتاش و سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی مود با معرفی بیماران و با حضور اساتید رشته های مختلف در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز پنج شنبه مورخ 14/10/1402، اولین  جلسه تومور بورد،  با اداره ی اساتید محترم سرکار خانم دکتر نادره بهتاش و سرکار خانم دکتر نرگس ایزدی مود با معرفی بیماران و با حضور اساتید رشته های مختلف در سالن کنفرانس این مرکز برگزار گردید.

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز پنج شنبه مورخ 14/10/1402، کارگاه احیای قلبی و ریوی پیشرفته کودکان (PLAS)  با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی در راستای افزایش مهارت تیم احیاء متناسب با آخرین الگوریتم ابلاغ شده ، حضور فوری تیم احیاء و اقدام سریع

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز دوشنبه مورخ 11/10/1402 ،کنفرانس علمی یکروزه  مراقبت های پرستاری در برخورد با بیماران آریتمی با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی در راستای ارزیابی مستمر وضعیت بیمار ،مراقبت و پایش آنها ،شناسایی و تشخیص سکته

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز پنج شنبه مورخ 07/10/1402 ،کنفرانس علمی یکروزه  احیای قلبی و ریوی پیشرفته نوزادان (NRP)  با امتیاز بازآموزی با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی در راستای فراخوان اعضای تیم احیاء ارزیابی نوزاد ، تعیین نیاز فوری به

به گزارش واحد آموزش  بیمارستان بهمن  روز پنج شنبه مورخ 16/09/1402 ،کنفرانس علمی یکروزه اورژانس های مامایی با توجه به استانداردهای اعتبار بخشی  در راستای کاهش مرگ و میر مادران باردار، مراقبت و پایش بارداری های پرخطر و استمرار در مراقبت از مادر و