به مناسبت روز جهانی بدون پلاستیک کمپین نه به کیسه های پلاستیکی با مشارکت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران با هدف ترویج و اشاعه فرهنگ پسماند صفر و کاهش مصرف پلاستیک در فضای لابی بیمارستان بهمن برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی بیمارستان بهمن، روز شنبه 3 تیر ماه کنفرانس علمی یکروزه  " تماس پوست با پوست مادر و نوزاد بلافاصله بعد از تولد و شروع تغذیه با شیر مادر در ساعت اول تولد و KMC"  با گروه هدف پرستاری و مامایی، هوشبری و اتاق عمل بیمارستان بهمن و سایر مراکز درمانی با امتیاز بازآموزی در بیمارستان بهمن برگزار گردید.