مدير پرستاري
منیژه مولایی

 

سوپروايزرها
ایوان پور - بیتا بالی - کشور خوشبین- شفیقه نقیبی -الهام سوری- فرشته عسگری-مژگان خان بابایی - زهرا  ندافی- رحیمه

 

سرپرستار  بخش
ابراهیمی - سحر کلینیک
اورژانس
امراللهی - فاطمه IVF
ایوبی- نوشین اسکوپی
شیخ الاسلامی - مریم برونکوسکوپی
عزیزی- رویا بخش 3
سهرابی - فائقه ICU-G
خسروی نژاد- فاطمه جراحی A
علی پور- فریبا اتاق عمل قلب و جنرال
علی پور - فریبا CSSD
راسخ- سمیه POST ICU-OH 
رحیمی - بهادر آنژیوگرافی
زنجانی - عاطفه کودکان
ژرفی - الناز مجموعه CCU2
رحیمی- مینا IPD
شاهین - مهرداد  داخلی
علوی راد -کتایون داخلی A
سرآبادانی تفرشی- نرجس مجموعه CCU1
فخاری-حسین دیالیز
کریمی - محمدحسین ICU-OH
گل محمدی - نگار NICU
مرادی سنجانی- معصومه زنان
داودآبادی - سیما بلوک زایمان