استروبوسکوپی همان آندوسکوپی حنجره است که جهت تشخیص و درمان اشکالات صدا مورد استفاده قرار می گیرد.
و دقیقا مشخص می نماید که در حنجره چه مشکلی وجود دارد.