رئيس بخش : سركار خانم دكتر مميشي

مسئول بخش: سركار خانم رجبي

این بخش مجهز به 18 تخت NICU شامل 7 عدد تخت احیاء و 11 انكوباتور می باشد و نوزادانی با مشكلات تنفسی، ناهنجاریهای مادرزادی، مشكلات قلبی، وزن كم زمان تولد، آسیفكسی قبل،حین و بعد از زایمان، نارسی، چندقلویی، وزن بالای زمان تولد، سابقه دیابت، فشارخون بالا، و مشكلات داخلی مادر كه به نحوی ممكن است روی نوزاد تاثیرگذار باشند، در این بخش پذیرش می شوند. بعلاوه این بخش توانایی پذیرش نوزاد در NICU از سایر بیمارستانها را نيز دارد.

بخش NICU در طبقه دوم ضلع غربي و در مجاورت بلوك زايمان قرار دارد.

تلفن تماس بخش NICU:    82499277